เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
อบก. รับรอง"โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก
16 ธ.ค. 2564
อบก. รับรอง"โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" จังหวัดลพบุรี  โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ได้รับการประกาศรับรองสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)  ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 18,807.300  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  พร้อมกันนี้ อบก.รับรองฟาร์มและโรงงงานของซีพีเอฟ  57 แห่ง มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 3,448.445  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการดำเนินโครงการรักษ์นิเวศ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ      

           

นายวุฒิชัย  สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร  ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ  สนับสนุนการทำกิจกรรมของโรงงานและฟาร์มทั่วประเทศร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งตั้งแต่ปี 2558  จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของอบก. อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7   โดยปีนี้   อบก.ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณรับรองให้หน่วยงานของซีพีเอฟ  57   แห่ง  ที่มีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด และกักเก็บได้จากกิจกรรมต่างๆ  มีปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 3,448.445 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ ในโครงการรักษ์นิเวศ บนพื้นที่ดำเนินการรวม 1,720 ไร่

 

ปีนี้  เป็นปีแรกที่ซีพีเอฟนำ "โครงการซีพีเอฟ  รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ บริเวณพื้นที่เขาพระยาเดินธง 6,971 ไร่ ที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของ อบก.  โดยเลือกพื้นที่ที่ขอรับรองโซนส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ 1,500 ไร่  ซึ่ง อบก. รับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 18,807.300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยในส่วนของพื้นที่ปลูกโซนอื่นๆ อาทิ  แปลงปลูกป่าแบบพิถีพิถัน  ปลูกป่าเชิงนิเวศ  ปลูกป่าแบบเสริมป่า  มีแผนทยอยส่งเข้าร่วมโครงการ LESS  ในระยะต่อไป      


โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นความร่วมมือ 3 ประสาน ภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน  โดยชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ และซีพีเอฟ  ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ปลูกป่าใหม่เพิ่มเติม บริเวณเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  เริ่มต้นโครงการฯในปี 2559 สำรวจพื้นที่ ศึกษารูปแบบการปลูกป่า การวางแผนปลูกป่า ดูแลให้ต้นไม้ในพื้นที่เติบโต จนถึงกระบวนการเก็บข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์เพื่อเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบ   จนถึงปัจจุบัน สามารถฟื้นสภาพผืนป่ากลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์  และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน  

               

"ซีพีเอฟ ประกาศเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action  ซึ่งภายใต้เป้าหมายดังกล่าว มุุ่งเน้นการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต  และมีแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากกว่า 20,000 ไร่  เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ปลุูกต้นไม้ให้ได้  20 ล้านต้น ก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) " นายวุฒิชัย กล่าว


ทั้งนี้  ตลอด 7  ปี (ปี  2558  -2564)  ที่ผ่านมา  มีโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ  ได้รับการรับรองโครงการ LESS ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม  75,038.509   ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กิจกรรมอื่น ๆ
CPF คว้ารางวัล "องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเเอเชีย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
29 ก.ย. 2565
CPF คว้ารางวัล "องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเเอเชีย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Tag:

#CPF 
CPF จัดเต็ม โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต-กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่สู่ความยั่งยืน ในงาน SX 2022
28 ก.ย. 2565
CPF จัดเต็ม โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต-กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่สู่ความยั่งยืน ในงาน SX 2022
อบก.รับรอง"Carbon Neutral Organization"รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย
27 ก.ย. 2565
อบก.รับรอง"Carbon Neutral Organization"รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย
ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำมุ่งพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคตามแนวทางดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI
25 ก.ย. 2565
ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำมุ่งพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคตามแนวทางดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x