เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ ร่วมแก้ปัญหาพลาสติกภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
17 ม.ค. 2563
ซีพีเอฟ ร่วมแก้ปัญหาพลาสติกภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากการศึกษาปัญหาขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการไหลทิ้งลงทะเลทั่วโลกถึงปีละกว่า 8 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ปัจจุบันคาดว่ามีขยะพลาสติกในทะลถึง 150 ล้านตันและหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป “คาดว่าในปี 2050 ปริมาณขยะพลาสติกจะสูงกว่าปริมาณปลาในมหาสมุทร

 

ไทย เป็นประเทศติดอันดับที่ขยะพลาสติกไหลทิ้งลงในทะเลมากที่สุดในโลก รัฐบาลจึงได้เร่งรัดการดำเนินแผนงานตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 - 2573 มีเป้าหมายลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณปีละ 780,000 ตัน ลดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยปีละ 3,900 ล้านบาท รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะกฎเหล็กในปี 2563 คือ ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ

 

เพื่อร่วมเดินหน้าประเทศไทยในการลดขยะพลาสติก บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ประกาศนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารทั้งหมดของบริษัทจะต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือ นำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือ นำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ได้ (Upcyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) 100% และจะยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จำเป็นภายในปี 2568 สำหรับกิจการในประเทศไทย ส่วนกิจการในต่างประเทศจะดำเนินการภายในปี 2573

 

บริษัทฯยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญ 4 ข้อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว คือ 1. ส่งเสริมการใช้วัสดุที่ทดแทนใหม่ได้จากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน 2. สนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle System) หรือนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปผลิตเป็นพลังงาน (Energy Recovery) ได้แก่ โครงการรับคืนบรรจุภัณฑ์จากผู้บริโภค (Take-back System) 3.เพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลตามความเหมาะสมในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทำได้ โดยไม่กระทบกับคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร 4.มุ่งพัฒนารูปแบบการใช้ซ้ำแทนการใช้ครั้งเดียวสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต หรือ การขนส่ง ตามความเหมาะสม

 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตด้วยการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขยะพลาสติกในห่วงโซ่คุณค่าทุกสายธุรกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ทำให้ในปัจจุบันสามารถลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 28,000 ตัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 97,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของสายธุรกิจต่าง ๆ ประกอบด้วย สายธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์บกได้ใช้ Bulk Feed Tank ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสัตว์ตั้งแต่ปี 2556 จนปัจจุบันทดแทนได้ถึง 62% และขยายผลไปยังกิจการต่างประเทศได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ตุรกีและรัสเซีย

สายธุรกิจสัตว์น้ำ ได้นำถัง Q-Pass Tank มาใช้บรรจุลูกพันธ์กุ้งเพื่อขนส่งไปยังลูกค้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ขณะที่สายธุรกิจผลิตไก่เนื้อครบวงจรใช้กระบะสแตนเลสเพื่อขนย้ายผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้พัฒนาถาดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) จากวัสดุธรรมชาติที่เรียกว่า Polylactic Acid (PLA) ซึ่งย่อยสลายได้โดยนำมาใช้กับสินค้ากลุ่มหมูสดและไก่สดแช่เย็นตั้งแต่ปี 2558 นับเป็นรายแรกของไทย

 

“ซีพีเอฟ มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนเป้าหมายการจัดการพลาสติกของประเทศไทย และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อที่ 14 ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน” นายวุฒิชัย กล่าว

 

ในส่วนของสายธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจร้านอาหาร มีการปรับเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยการเน้นการออกแบบใหม่ (redesign) และการใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด (maximize) ประกอบด้วย :

  • บรรจุภัณฑ์ถุงไก่สด ถูกออกแบบใหม่ให้เหลือพลาสติกเพียงชั้นเดียวแทนการใช้พลาสติกหลายชั้น ทำให้ใช้พลาสติกน้อยลงถึง 43% โดยไม่กระทบต่อการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด
  • กล่องบรรจุและถาดไข่ไก่สดปลอดสาร CP Selection Cage Free ทำจากกระดาษรีไซเคิล 100%
  • เกี๊ยวกุ้ง ตราซีพี ผลิตจากพลาสติกฟู้ดเกรด ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้
  • ธุรกิจห้าดาว ร้าน Five Star เปลี่ยนการกล่องกระดาษแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ไก่ย่าง ให้กับลูกค้า และเปิดตัว Bucket กระดาษเคลือบพลาสติกใส่ไก่ย่างและไก่ทอด ที่ลดการใช้พลาสติกไปกว่า 93%
  • ร้านเชสเตอร์ ใช้กล่องกระดาษใส่อาหาร และแก้วกระดาษ สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อกลับบ้าน และอยู่ระหว่างเปลี่ยนมาใช้กล่อง/ถาดใส่อาหารทานเล่น (Snack Box) ที่ทำจากกระดาษเคลือบ PBS ซึ่งย่อยสลายได้เร็วกว่ากล่องกระดาษเคลือบ PE
  • ธุรกิจร้านกาแฟ “สตาร์คอฟฟี่” นำแก้ว หลอด และฝายกดื่ม ทำจากพลาสติกชีวภาพ (bioplastic) ย่อยสลายได้ 100%
  • ซีพี เฟรชมาร์ท ร่วมมือกับ GEPP บริษัท Start Up ของไทย ที่เชี่ยวชาญการทำระบบจัดการขยะ เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิล โดยรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และนำขยะพลาสติกแลกไข่ไก่ ควบคู่ไปกับกิจกรรม "ซื้อของน้อยไม่รับถุง" โดยทุกวันพุธงดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า

 

ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำด้วยมาตรฐานโลก มุ่งมั่นร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 12 ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย.

กิจกรรมอื่น ๆ
CPF - SCG ร่วมยกระดับมาตรฐานอาคารเขียว และนำนวัตกรรมก่อสร้าง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  จับมือสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
22 มี.ค. 2566
CPF - SCG ร่วมยกระดับมาตรฐานอาคารเขียว และนำนวัตกรรมก่อสร้าง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จับมือสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ซีพี - ซีพีเอฟ จัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ จากแหล่งปลูกที่ไม่รุกป่า และไม่เผา 100%
14 มี.ค. 2566
ซีพี - ซีพีเอฟ จัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ จากแหล่งปลูกที่ไม่รุกป่า และไม่เผา 100%
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยั่งยืน หนุนผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ร่วมลดโลกร้อน
03 มี.ค. 2566
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยั่งยืน หนุนผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมลดโลกร้อน
ซีพีเอฟ หนุน BCG โมเดล ขับเคลื่อนใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล รับเทรนด์โลก
08 ก.พ. 2566
ซีพีเอฟ หนุน BCG โมเดล ขับเคลื่อนใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล รับเทรนด์โลก
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x