เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
11 ต.ค. 2564
ซีพีเอฟ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันและแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงานประชุมผู้นำด้านความยั่งยืน Global Compact Network Thailand Annual Forum (GCNT Forum) ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย ซึ่งปีนี้ ชูประเด็น "Thailand's Climate Leadership Summit :A New Era of Accelerated Actions”

งานสัมมนาประจำปี GCNT Forum 2021 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยซีพีเอฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของ GCNT เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำ และของเสีย ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมเสวนาในหัวข้อ "Solutions to Address Climate Change by Relevant Business Sectors” ทางออกในแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภาคธุรกิจในกลุ่มอาหารและการเกษตร"

นายพีรพงศ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กลยุทธ์ "CPF 2030 Sustainability in Action" มีเป้าหมายมุ่งสู่องค์กร "Carbon Neutral" สอดคล้องตามเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2573 ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ซีพีเอฟเดินหน้ากลยุทธ์ความยั่งยืน 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดิน น้ำ ป่า คงอยู่ ด้วยภารกิจ 9 ความมุ่งมั่น ครอบคลุมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรอบด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะอาหารตามแนวทางการสร้างคุณค่าปราศจากขยะ (Waste to Value) และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) ร่วมบรรเทาและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Operational Efficiency) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยาการที่ปราศจากการทำลายป่า (Deforestation Free) รวมถึงการปลูกป่าและการฟื้นฟูป่าไม้ (Afforestation and Reforestation)

ซีพีเอฟ นำนวัตกรรม เทคโนโลยีทันสมัย ทั้งระบบอัตโนมัติ (Automation) การนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) and Internet of Things (IoT) มาช่วยจัดการในระบบ Smart Farm และ Smart Factory ส่งเสริมลดการใช้ทรัพยากรทั้งน้ำและขยะในกระบวนการผลิต การใช้พลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก โดยเฉพาะเป้าหมายการลดการใช้ถ่านหินในปี 2565 โดยเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากชีวมวลแทน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 70,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ขณะที่ไบโอแก๊ส (Biogas) เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญของหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจสุกร ไก่ไข่ และโรงงานแปรรูปอาหาร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 490,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) ทั้งอาคารสำนักงาน อาคารผลิตของโรงงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บก และฟาร์มสัตว์น้ำ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 47 เมกะวัตต์ต่อปี สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 30,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ปีละ 25,000 ต้น

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ มีเป้าหมายการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อนุรักษ์ ฟื้นฟูและปลููกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 6,971 ไร่ โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด รวม 2,388 ไร่ (ระยอง สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และพังงา) และโครงการรักษ์นิเวศ ปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศรวม 1,720 ไร่ พร้อมเดินหน้าเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้จาก 10,000 ไร่ ในปี 2563 เป็น 20,000 ไร่ ในปี 2573 ขับเคลื่อนเป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ "CPF 2030 Sustainability in Action" ในอีก 9 ปีข้างหน้า ./

กิจกรรมอื่น ๆ
ซีอีโอ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน
19 ต.ค. 2564
ซีอีโอ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน
ชาวซีพี-ซีพีเอฟ จิตอาสา ห่วงใยชาวสระบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมต่อเนื่อง
18 ต.ค. 2564
ชาวซีพี-ซีพีเอฟ จิตอาสา ห่วงใยชาวสระบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมต่อเนื่อง
CPF เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ จาก 35 % เป็น 50%   บริหารจัดการอาหารส่วนเกิน รับวันอาหารโลก สร้างระบบอาหารยั่งยืน
15 ต.ค. 2564
CPF เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ จาก 35 % เป็น 50% บริหารจัดการอาหารส่วนเกิน รับวันอาหารโลก สร้างระบบอาหารยั่งยืน
คู่ค้าเอสเอ็มอี พอใจ CPF นำกิจการฝ่าวิกฤต  พร้อมเดินหน้าร่วมคิด ร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน
14 ต.ค. 2564
คู่ค้าเอสเอ็มอี พอใจ CPF นำกิจการฝ่าวิกฤต พร้อมเดินหน้าร่วมคิด ร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x