เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง
13 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าขยายเวลาโครงการ Faster Payment ให้เครดิตเทอมภายใน 30 วันแก่คู่ค้า SMEs เพิ่มอีก 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 18 เดือนที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้า SMEs จำนวน 6 พันราย มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง สามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด และเปิดรับโอกาสใหม่ๆ จากภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในปีนี้  
นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ตามที่ แนวทางระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (เครดิตเทอม) ให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเกษตรกรระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน กรณีที่เป็นสินค้าเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมานั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนสูง และคู่ค้า SMEs ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร  บริษัทฯ จึงตัดสินใจขยายเวลาการดำเนินโครงการ Faster Payment  ต่อไปอีก 3 เดือนจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ปี 2565 นี้ เพื่อช่วยให้คู่ค้า SMEs ที่มีอยู่ประมาณ 6 พันรายยังได้รับเงินหมุนเวียนเร็วขึ้นและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ช่วยลดภาระหนี้สิน และต้นทุนลดลง  "การต่อเวลาโครงการ Faster Payment ไปอีก 3 เดือน เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาพคล่องทางการเงินให้คู่ค้า SMEs    นับเป็นของขวัญปีใหม่จากซีพีเอฟ ที่เดินหน้าโครงการช่วยเหลือคู่ค้า SMEs เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 18 เดือน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ SMEs  ได้ดำเนินงาน และขยายงานตามแผนงาน รวมทั้ง สามารถปรับตัวตอบรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้กิจการของ SMEs เติบโตได้อย่างมั่นคงในยุคนิวนอร์มอลต่อไป" นางสาวธิดารัตน์กล่าว  ซีพีเอฟ ได้ริเริ่มโครงการ Faster Payment ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว 15 เดือน เพื่อช่วยคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs บรรเทาผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้ SMEs ต้องขาดรายได้อย่างรุนแรงและบางรายถึงขั้นปิดกิจการ โดยการปรับลดระยะเวลาเครดิตเทอมให้คู่ค้า SMEs ได้รับเงินค่าสินค้าและบริการจากบริษัทภายใน 30 วัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ช่วยให้ SMEs สามารถดำเนินกิจการ รักษาการจ้างงานไว้ได้ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง  นอกจากโครงการ Faster Payment แล้ว ซีพีเอฟ ยังได้พัฒนาศักยภาพคู่ค้า SMEs ด้านต่างๆ ภายใต้แนวทางการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้ง การถ่ายทอดและแบ่งปันนโยบายและแนวทางการจัดหาสินค้าและบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม การยกระดับมาตรฐานบริหารจัดการแรงงาน ตลอดจนร่วมมือกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  สนับสนุนโอกาสให้คู่ค้าธุรกิจ SMEs มีความเข้าใจในการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตได้อย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลในปีที่ผ่านมา มีคู่ค้า SMEs ของบริษัทรวม 20 บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
กิจกรรมอื่น ๆ
CPF เลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2565  เดินหน้าโครงการฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
20 ม.ค. 2565
CPF เลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2565 เดินหน้าโครงการฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
ซีพีเอฟ  ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
14 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ซีพีเอฟ จับมือ DSM-Blonk ขับเคลื่อนระบบผลิตอาหารมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
13 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ จับมือ DSM-Blonk ขับเคลื่อนระบบผลิตอาหารมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
CPF คว้า 2 รางวัล Best CEO และ Gold Award for ESG จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021
06 ม.ค. 2565
CPF คว้า 2 รางวัล Best CEO และ Gold Award for ESG จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x