เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
18 ก.ย. 2563
ซีพีเอฟแบ่งปันแนวทางการดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมแบ่งปันการดำเนินงานและบริหารจัดการ รวมถึงการทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สอดคล้องตามหลักสากล แก่คณะผู้แทนอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน นำโดย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ดร.เสรี นนทสูติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน  นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชนประจำปี 2563 


นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในบริษัทฯ ในฐานะภาคธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องตามหลักสากล  โดย “บุคลากร” ภายในองค์กรทุกคนทุกระดับได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ให้เกียรติ และให้โอกาส ควบคู่กับการดูแลปกป้องชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 


ตลอดจน แสดงจุดยืนของบริษัทฯ ในการต่อต้านการใช้แรงงานทาส แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน 


บริษัทฯ ได้นำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการดำเนินงาน เช่น กระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ในกิจการประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมถึงกลุ่มเปราะบาง ซึ่งผนวกเข้ากับกระบวนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกขั้นตอน 


ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ได้ส่งเสริมให้มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้บริษัทและพนักงานสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ช่องทางคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบการ บริษัทจัดให้มีสัดส่วนคณะกรรมการเพิ่มขึ้นให้จำนวนตัวแทนสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและครอบคลุมความหลากหลาย และความเปราะบางของพนักงาน เช่น ด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และความพิการ 


นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อย่าง มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network: LPN) ร่วมกันจัดตั้ง “Labour Voices Hotline by LPN” ช่องทางติดต่อสื่อสารและรับฟังเสียงพนักงานจากองค์กรที่เป็นกลาง ให้พนักงานทุกคนทุกเชื้อชาติสามารถแสดงความคิดเห็นและขอความช่วยเหลือในภาษาที่พนักงานใช้สื่อสาร คือ เมียนม่า กัมพูชา และไทย ช่วยให้บริษัทรับทราบปัญหาและนำไปสู่การจัดการปัญหาและเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่กับ การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานไทยและต่างด้าวให้ได้มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สิทธิแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานสากลด้านแรงงาน แนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานด้วยความเข้าใจสิทธิของตนเองและมั่นใจว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 


จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมทุกภาคส่วน ซีพีเอฟ ได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่อย่างเข้มข้น เพื่อดูแลและสนับสนุนพนักงานทุกคนให้มีความปลอดภัยในสุขภาพ ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคม ในการดำเนินการผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ในการส่งมอบอาหารปลอดภัยให้สังคมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 


นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนให้กับสถานประกอบการของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสถานประกอบการของคู่ค้าให้มีองค์ความรู้และความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักกฎหมายและการปฏิบัติด้านแรงงานที่ถูกต้องและเป็นธรรม ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับภาคเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน./

Tag: #cpf 
กิจกรรมอื่น ๆ
30 ต.ค. 2563
CPF ติดอันดับ ESG100 อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ พร้อมมอบรางวัล “CPF CSR Awards 2019” ให้หน่วยงานภายในองค์กร

Tag:

#cpf 
30 ต.ค. 2563
ซีพีเอฟได้รับมาตรฐานองค์กรจัดการนวัตกรรม ISO56002 เป็นรายแรกของประเทศไทย

Tag:

#cpf 
28 ต.ค. 2563
'ซีพี-ซีพีเอฟ'ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-พนักงานชาวโคราช

Tag:

#cpf 
27 ต.ค. 2563
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอนุมัติเข้าซื้อธุรกิจสุกรในจีน 99% เสริมซีพีเอฟเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจสุกรชั้นนำในโลก

Tag:

#cpf 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x