เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
อบก.รับรอง"Carbon Neutral Organization"รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย
27 ก.ย. 2565
อบก.รับรอง"Carbon Neutral Organization"รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย
โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  รับมอบประกาศนียบัตรการรับรอง“คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)”จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนรายแรกของไทยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO มอบประกาศนียบัตรการรับรอง “คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)” ให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของซีพีเอฟ   ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์  โดยมี นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์  รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ  เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ กรุงเทพฯ           นายเกียรติชาย กล่าวว่า   อบก. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ตามเป้าหมายของโลก โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ถือเป็นกลไกหลักที่จะทำให้ประเทศเราไปสู่เป้าหมายดังกล่าว หากธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนและทำเป็นตัวอย่างก็จะเกิดกระแสตามมา ซึ่งปัจจุบันกระแสของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อโลก เครือซีพีและซีพีเอฟเองเป็นผู้นำการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว และมีการดำเนินการต่อเนื่อง  การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัยของซีพีเอฟ ได้รับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral Organization แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้นแบบในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทยในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านนายเรวัติ  กล่าวว่า ธุรกิจอาหารสัตว์ มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการด้านพลังงาน การลดการสูญเสียจากกระบวนการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การใช้พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์  และการใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ลดการสูญเสีย เป็นต้น ส่งผลให้โรงงานอาหารสัตว์บกปักธงชัยปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ส่วนค่าคาร์บอนที่เหลือ บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยทำการชดเชยการปลดปล่อยให้เป็นศูนย์ เพื่อให้เป็นกลางทางคาร์บอน (Feedmill Carbon Neutrality)"การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลองค์กรจากอบก. จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานอื่นๆของซีพีเอฟ ที่เราจะเดินหน้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยกัน " นายเรวัติ กล่าวนอกจากนี้ อบก.ได้มอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการสนันสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)  ใหักับ  12  โรงงานของธุรกิจอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ ที่ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม 8,476 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ตลอดปี 2564 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565
กิจกรรมอื่น ๆ
นายกฯมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2022
24 พ.ย. 2565
นายกฯมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2022

Tag:

#CPF #TMA #product 
CPF คว้ารางวัล Superbrands Awards 2022 สุดยอดผู้นำผลิตภัณฑ์อาหาร ชูแนวคิด 'สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่จาน'
23 พ.ย. 2565
CPF คว้ารางวัล Superbrands Awards 2022 สุดยอดผู้นำผลิตภัณฑ์อาหาร ชูแนวคิด 'สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่จาน'

Tag:

#CPF #superbrands 
"ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ" ต้อนรับ ประธานาธิบดีเวียดนาม กระชับสัมพันธ์ภาคธุรกิจไทย-เวียดนาม
21 พ.ย. 2565
"ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ" ต้อนรับ ประธานาธิบดีเวียดนาม กระชับสัมพันธ์ภาคธุรกิจไทย-เวียดนาม

Tag:

#CPF #CPV #Vietnam #APEC 
ซีพีเอฟ กำไรไตรมาส 3 ปีนี้ เติบโต 195%จากปีก่อน
15 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ กำไรไตรมาส 3 ปีนี้ เติบโต 195%จากปีก่อน
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x