เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity หนุนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์ม เดินหน้าสร้างอาหารมั่นคง
24 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity หนุนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์ม เดินหน้าสร้างอาหารมั่นคง


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์ความสำเร็จนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) มาใช้ในการเลี้ยงสุกร ช่วยป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมผลักดันสู่เกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ใช้ 100%  ช่วยลดความเสี่ยงในอาชีพ สร้างอาหารมั่นคง (Food Security) และส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค  

        

นายสัตวแพทย์ ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สัตวแพทย์บริการวิชาการสุกร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า  ซีพีเอฟ  มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ   โดยเฉพาะในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ด้วยการนำระบบ Biosecurity ซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่นำมาใช้ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ติดต่อมาถึงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มได้ ถือเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ทั้งในการเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ   ไก่ไข่ และเป็นหนึ่งใน 5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พันธุ์ดี-อาหารดี-โรงเรือนดี-การจัดการดี-การป้องกันโรคดี ภายใต้มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ซีพีเอฟดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง 5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ ระบบ Biosecurity รวมทั้งนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล  เข้ามาช่วยดำเนินงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ (Smart Farm) สู่เกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัย ปลอดโรค ปราศจากสารตกค้าง ได้มาตรฐาน ร่วมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร 

         

“ปัจจุบันฟาร์มสุกรของซีพีเอฟทั้ง 98 แห่ง ดำเนินมาตรฐานฟาร์มตามแนวทางของกรมปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานฟาร์มทั้งในส่วนของฟาร์มบริษัท และคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ใช้ระบบไบโอซีเคียวริตี้ 100% เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยเฉพาะโรค ASF ในสุกร ซึ่งเป็นโรคระบาดสำคัญที่เกษตรกรทุกฟาร์มต้องป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบาย Zero ASF หรือ ASF เป็นศูนย์ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างอาหารมั่นคงแก่ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการปกป้องอาชีพแก่เกษตรกร ทำให้สามารถเดินหน้าอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป” น.สพ. ดำเนิน กล่าว

 

Biosecurity  เป็นระบบการจัดการและมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดต่างๆ ในฟาร์มสุกร โดยทุกฟาร์มต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสุกรในระบบปลอดจากโรค นำไปสู่ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค ระบบดังกล่าวมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ที่ช่วยป้องกันสัตว์พาหะนำโรค ทั้งนก หนู แมลง ควบคู่กับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ภายในฟาร์ม ทั้งอาหาร น้ำ ฯลฯ ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์มของบุคลากรและยานพาหนะอย่างเข้มงวด พนักงานทุกคนและรถทุกคันต้องผ่านระบบฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ฟาร์ม รวมถึงกำหนดจุดส่งมอบสุกรแยกจากออกฟาร์มอย่างชัดเจน


ซีพีเอฟ คำนึงถึงความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ โดยทุกกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ ตั้งแต่โรงงานชำแหละ โรงตัดแต่ง โรงงานแปรรูป และศูนย์กระจายสินค้า มีการตรวจเชื้อและสิ่งแปลกปลอม ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อน และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต อาทิ ระบบประกันคุณภาพ (GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค./

กิจกรรมอื่น ๆ
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
29 พ.ค. 2566
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023  ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
22 พ.ค. 2566
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
17 พ.ค. 2566
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
09 พ.ค. 2566
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x