เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
07 ต.ค. 2563
มั่นใจเนื้อหมูปลอดภัยยุคนิวนอร์มอล เลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายต้องได้มาตรฐาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความกังวลในด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหาร ทำให้ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้บริโภค หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น


เนื้อหมู ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อหมู   มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สายพันธุ์ของสุกร อาหารที่ใช้เลี้ยง การเลี้ยงดู   ที่สำคัญ  คุณภาพของเนื้อหมู  ต้องมาจากสุกรที่ดี ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน


ปัจจุบัน ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทยมีการส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุกรอนามัย โดยมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรายย่อย เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสุกรตลอดห่วงโซ่การผลิต มีการควบคุมดูแลการผลิตตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์สุขภาพดี ขั้นตอนชำแหละกระบวนการจัดการเนื้อสุกรที่ได้หลังการชำแหละ ไปจนถึงขั้นตอนของการเก็บรักษา จนถึงจุดจำหน่าย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้


โดยเฉพาะบริษัทที่มีมาตรฐานสากลในการเลี้ยงและผลิตสุกร  มีการปรับปรุงฟาร์มสุกรเป็นโรงเรือนระบบปิด  ควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยของน้ำ (EVAP) ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค  ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการส่งมอบเนื้อหมูที่สะอาด  ปลอดภัย และมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค


ความมั่นใจของผู้บริโภคด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของเนื้อหมู จำเป็นต้องมีการใช้ระบบประกันคุณภาพการผลิต ที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการผลิตอาหาร หรือโรงชำแหละหมู อย่างน้อยควรปรับปรุงให้มีการบังคับใช้ระบบปฏิบัติที่ดี (Good  Manufacturing  Practices) ในกระบวนการผลิต เป็นระบบพื้นฐาน หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพควรที่ส่งเสริมให้นำระบบการวิเคราะห์จุดวิกฤตและควบคุมอันตราย (Hazard Analysis Critical Control  Point  : HACCP ) ในโรงฆ่าสัตว์และสถานประกอบการที่ผลิตอาหาร ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพการผลิตที่เป็นสากล


นอกจากนี้ การเลี้ยงสัตว์ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) กำลังเป็นกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจ ตามแนวคิดเนื้อสัตว์ที่ดี เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย มาจากสัตว์ที่มีสุขภาพดี อารมณ์ดี ซึ่งสิ่งเหล่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ ยึดหลักการ 5 ประการ (Five Freedoms) ในการเลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ หรืออธิบายง่ายๆคือ “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์”  มีสุขภาพพื้นฐานที่ดี แข็งแรง สามารถเติบโตดีตามศักยภาพพันธุกรรมธรรมชาติ  เป็นการลดความเสี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะ


ในยุคการซื้อขายสินค้าวิถีใหม่ที่ทุกคนเน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ จุดจำหน่ายเนื้อสัตว์ก็มีความองค์ประกอบสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการได้บริโภคเนื้อสุกรที่ปลอดภัย ดังนั้น สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ของกรมปศุสัตว์ ที่รับรองจุดจำหน่ายเนื้อสุกร หมายถึงการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดี และความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่า จุดจำหน่ายเนื้อสุกรมีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบที่มาของเนื้อและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบริโภคได้ 


อย่างไรก็ตาม เนื้อสุกรเป็นอาหารที่เน่าเสียง่าย ในการจ่ายตลาดจึงควรซื้อเนื้อสัตว์เป็นลำดับหลังสุด และนำภาชนะใส่น้ำแข็งไว้เก็บแช่เย็นเนื้อที่ซื้อระหว่างรอการจับจ่ายซื้อของก่อนและระหว่างเดินทางกลับบ้าน และรีบแช่เย็นเมื่อถึงบ้าน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากอันตรายด้านจุลินทรีย์และช่วยรักษาคุณภาพด้านอื่นด้วย


ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม 

นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

Tag: #food #safety 
กิจกรรมอื่น ๆ
18 พ.ย. 2563
ไข่และไก่ แหล่งโปรตีนชั้นดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย
11 พ.ย. 2563
น้ำมันพืช น้ำมันจากสัตว์ เลือกประกอบอาหารอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพแข็งแรง
04 พ.ย. 2563
ทานอาหารให้เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวิตสมดุล

Tag:

#food #safety 
28 ต.ค. 2563
ไขมัน มีประโยชน์ กินได้ให้เหมาะสม
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x