เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
โปรไบโอติก...นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสาร
21 ก.ค. 2565
โปรไบโอติก...นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสาร

ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักถึงอาหารปลอดภัยเป็นสำคัญ สัตวน้ำโดยเฉพาะกุ้งถือเป็นอาหารโปรตีนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก การเลี้ยงกุ้งก็เช่นกันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางอาหารเป็นสำคัญ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อใช้สำหรับการผลิตวัตถุดิบที่ปลอดจากการใช้ยาปฏิชีวนะถือเป็นภารกิจหลักของงานวิจัยของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร โดยทางศูนย์วิจัยได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ สำหรับการเลี้ยงกุ้ง 


โปรไบโอติก หรือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตชนิดที่มีประโยชน์ ที่ทางซีพีเอฟศึกษาวิจัย ถูกนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยจะเน้นคัดเลือกโปรไบโอติกหลักๆ ใน 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มที่ 1 จะเป็นโปรไบโอติกที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงจุลินทรีย์ภายในทางเดินอาหารของสัตว์โดยตรง เน้นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยอาหาร สร้างเอนไซม์ที่หลากหลาย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหาร รวมถึงเน้นจุลินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ ทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง สามารถต่อต้านเชื้อก่อโรคได้ดี ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเน้นคัดเลือกโปรไบโอติกที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและพื้นบ่อเลี้ยงสัตวน้ำให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ


โดยจุลินทรีย์ทั้งหมด จะทำการแยกเชื้อด้วยเทคนิคทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์ เป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกธรรมชาติ ที่ไม่ได้ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม จากนั้นจึงได้นำมาทดสอบประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อให้ทราบคุณสมบัติเด่นของจุลินทรีย์แต่ละชนิด


คุณสมบัติของจุลินทรีย์โปรไบโอติกด้านต่างๆ ที่ได้ ประกอบด้วย ด้านการยับยั้งเชื้อก่อโรค ด้านการผลิตเอนไซม์น้ำย่อยที่ดี ด้านการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ ทั้งคาร์บอน, ไนโตรเจน สำหรับการบำบัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์น้ำ ด้านการทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และช่วยปรับปรุงพื้นบ่อ ลดก๊าซพิษในขี้เลนและตะกอน 


การเลี้ยงกุ้งนอกจากจะต้องมีลูกพันธุ์กุ้งที่แข็งแรง ปลอดโรค และการจัดการคุณภาพน้ำและของเสียในบ่อเลี้ยงที่ดีแล้ว ยังต้องสร้างสมดุลของแบคทีเรียชนิดดีในบ่อเลี้ยงและในตัวกุ้ง ทำให้ “โปรไบโอติก” มีความสำคัญหลายมิติในทุกช่วงของการเลี้ยง เริ่มตั้งแต่เตรียมน้ำจนถึงการจับกุ้ง โดยต้องใช้โปรไบโอติกหลากหลายชนิดอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอตลอดการเลี้ยง ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้กุ้งแข็งแรง และให้ผลผลิตที่ดี ปลอดสาร ตามมาตรฐานสุขอนามัย   


จากการเก็บตัวอย่างกุ้งที่ผ่านมา พบว่า บ่อเลี้ยงกุ้งที่มีการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ จะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ และได้ผลผลิตกุ้งในปริมาณที่สูงกว่าบ่อที่ไม่มีการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติก สะท้อนให้เห็นว่า การเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ ด้วยการบริหารจัดการจุลินทรีย์ที่ดีอย่างถูกต้องตามหลักการ ควบคู่กับการจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมคุณภาพน้ำให้นิ่ง เพื่อไม่ให้กุ้งเครียด พร้อมรักษาคุณภาพน้ำและพื้นบ่อ ลดปริมาณเชื้อก่อโรค ลดก๊าซพิษในขี้เลนและตะกอนที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะที่พื้นบ่อ สามารถช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วยจากเชื้อก่อโรค และเพิ่มผลผลิตกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การเลือกใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเลี้ยงกุ้ง จึงเป็นนวัตกรรมการเลี้ยง ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กุ้งแข็งแรง ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสาร จัดเป็นแนวทางการเลี้ยงกุ้งที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัยที่มีคุณภาพถึงผู้บริโภค./


นายเชี่ยวชาญ ผลพนิชรัศมี

รองกรรมการผู้จัดการ ด้านวิจัยการเลี้ยงกุ้งและเทคโนโลยีชีวภาพ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)

กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพีเอฟ หนุนนโยบาย Zero ASF ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100%
30 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ หนุนนโยบาย Zero ASF ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100%

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ ยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ สร้างอาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน
03 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ ยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ สร้างอาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน
ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคไข้หวัดนก 100% ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
28 ต.ค. 2565
ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคไข้หวัดนก 100% ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
นักวิชาการซีพีเอฟ ชู “โปรไบโอติก” นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสาร
11 ต.ค. 2565
นักวิชาการซีพีเอฟ ชู “โปรไบโอติก” นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสาร
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x