เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูและเกื้อกูล  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง
21 ต.ค. 2563
ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูและเกื้อกูล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  สร้างสังคมแห่งความสุขและเกื้อกูลกัน สานต่อ”โครงการกองทุนซีพีเอฟ  คืนสุขผู้สูงวัย”  ปลูกฝังพนักงานในองค์กรรู้จักกตัญญูรู้คุณ  แบ่งปัน ช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุรอบฟาร์มและโรงงานของบริษัททั่วประเทศที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ขาดคนดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น          

      

“โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”  เป็นโครงการที่ซีพีเอฟดำเนินการมาตั้งแต่ปี  2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยที่เลี้ยงตัวเองไม่ได้  โดยตลอด  10  ปีของการดำเนินโครงการฯ ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วรวมมากกว่า 800 ราย  และเป็นการให้ความช่วยเหลือไปตลอดชีวิตจนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรม  ซึ่งล่าสุด ณ เดือนตุลาคม 2563   มีจำนวนผู้สูงอายุที่ซีพีเอฟรับเข้าโครงการฯอยู่ที่  357 ราย กระจายในทุกภาคทั่วประเทศ  และในทุกๆปี จะมีการพิจารณารับผู้สูงอายุที่เข้าเงื่อนไขเข้าโครงการเพิ่มเติม            


โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ซีพีเอฟประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่ผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ


นางทองเทื้อม ช่างประดิษฐ อายุ 84 ปี อาศัยในพื้นที่หมู่  7 ต . จำปา  อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา   ผู้สูงวัยที่ซีพีเอฟรับเข้าร่วมโครงการ ปี 2559  ในความดูแลของโรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ( เป็นผู้สูงวัย  1 ใน 6 ราย ที่โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือดูแล) ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งท่อนล่างและหูตึง กินและนอนอยู่ที่ศาลาเล็กๆของทางเทศบาลตำบลท่าหลวงสร้างให้   โดยทุกๆวันจะมีเด็กศูนย์ปฏิบัติธรรมนำอาหารมาให้คุณยายเพื่อไว้รับประทานทั้ง 3 มื้อ     คุณยายมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาทต่อเดือน   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน และได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เดือนละ 2,000 บาท  เป็นเวลา  5 ปีแล้ว        


นางบัวผัน  มาลัยลิน  อายุ 81 ปี   ผู้สูงวัยอีกรายที่ซีพีเอฟรับเข้าโครงการฯ ตั้งแต่ปี  2554 ซึ่งเป็นปีแรกของการทำโครงการ โดยอยู่ในความดูแลของโรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือเช่นเดียวกัน ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีภาระต้องดูแลบุตรชายซึ่งเป็นอัมพาตนอนติดเตียง   รายได้ที่เยียวยาครอบครัวมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  800 บาทต่อเดือน  และได้รับเงินช่วยเหลือจากซีพีเอฟเดือนละ 2,000 บาท มาเป็นเวลา  10 ปีแล้ว  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ซีพีเอฟช่วยดูแลสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เช่น ซื้อที่นอนใหม่แทนของเดิมซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้            

          

นางผิว ขยายวงศ์  อายุ 90 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 4 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซีพีเอฟรับเข้าโครงการ ฯ ปี  2562 ในความดูแลของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยของซีพีเอฟ มีปัญหาเดินไม่สะดวก เพราะเคยขาหัก ทำให้ขาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน  รวมทั้งอายุมากจึงมีปัญหาเรื่องสายตาที่มองไม่ค่อยเห็น  คุณยายผิวอาศัยอยู่โดยลำพัง ไม่มีลูกหลานดูแล มีเพื่อนบ้านที่มาช่วยดูแลและให้ความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว โดยมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 900 บาทต่อเดือน  และเงินช่วยเหลือที่ซีพีเอฟมอบให้เพื่อใช้ในการดำรงชีพทุกเดือน          

               

“กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย”  จัตตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองไม่ได้  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ  สภาพจิตใจ อารมณ์  และสภาพแวดล้อม  โดยใช้เกณฑ์พิจารณารับผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ  ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในชุมชนรอบฟาร์มหรือโรงงานของซีพีเอฟในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร  ซึ่งนอกจากเงินช่วยเหลือที่ใช้ในการดำรงชีพ  2,000 บาททุกเดือนแล้ว  เจ้าหน้าที่ซีพีเอฟออกเยี่ยมเยียนและติดตามสอบถามความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง./

Tag: #cpf 
กิจกรรมอื่น ๆ
รง.แปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF   ได้รับรองจากอบก. ช่วยลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการไบโอแก๊ส   โซลาร์ รูฟท็อป และรักษ์ลำน้ำมูล
18 พ.ค. 2565
รง.แปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF ได้รับรองจากอบก. ช่วยลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการไบโอแก๊ส โซลาร์ รูฟท็อป และรักษ์ลำน้ำมูล
ซีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อไก่-ไข่ไก่ เน้นย้ำความปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดเชื้อ เพื่อผู้บริโภค
17 พ.ค. 2565
ซีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อไก่-ไข่ไก่ เน้นย้ำความปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดเชื้อ เพื่อผู้บริโภค
ซี.พี. กัมพูชา เปิดโรงงานแปรรูปสุกรที่ทันสมัยในกัมปอต ร่วมยกระดับอาหารปลอดภัยมาตรฐานโลกแก่ชาวกัมพูชา
16 พ.ค. 2565
ซี.พี. กัมพูชา เปิดโรงงานแปรรูปสุกรที่ทันสมัยในกัมปอต ร่วมยกระดับอาหารปลอดภัยมาตรฐานโลกแก่ชาวกัมพูชา
กัมพูชา มั่นใจ ซีพีเอฟ ปฏิบัติต่อแรงงานทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียม ตามมาตรฐานสากล
12 พ.ค. 2565
กัมพูชา มั่นใจ ซีพีเอฟ ปฏิบัติต่อแรงงานทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียม ตามมาตรฐานสากล
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x