เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
เพราะตระหนักดีถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของผลกระทบจากการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำเกษตรที่ทำลายความสมดุลของดิน อันเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึงดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม และเกษตรกร โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และสร้างการมีส่วนร่วมในแต่ละฝ่ายให้เกิดเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม อันเป็นผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ในขณะเดียวกันบริษัทสามารถจัดหาผลผลิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
โครงการเกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน
บริษัทดำเนินโครงการเกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน โดยความร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในเรื่องการเพาะปลูกอย่างถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4402-2553 (Thai Agricultural Standard–TAS 4402-2010, Good Agricultural Practices for Maize) ตั้งแต่การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และการเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก รวมถึงมีแผนผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยสู่ความยั่งยืน บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการสู่เกษตรกรรายย่อยจำนวน 11,150 ราย โดยครอบคลุมเป็นพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 350,000 ไร่ (หรือ 56,000 เฮกตาร์) ภายในปี 2566
จากการวัดผลการดำเนินโครงการพบว่าแนวทางการดำเนินงานมีส่วนช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตลดลง อีกทั้งลดผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกระบวนการจัดการของเสียระหว่างการเพาะปลูก และหลังเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ไม่เผาทำลายเศษซากวัสดุทางการเกษตร
นวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม
ซีพีเอฟได้พัฒนาอาหารสุกรรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปรับสูตรอาหารสัตว์ โดยการปรับสมดุลชนิดของแหล่งโปรตีนร่วมกับการคัดเลือกเอนไซม์(enzymes) ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารที่สัตว์กินเข้าไป มีผลต่อการเติบโตของสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งยังช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากมูลสัตว์ได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มากเกินความต้องการของสัตว์และถูกกำจัดออกมาเป็นมูลสัตว์ ซึ่งนวัตกรรมอาหารสัตว์นี้สามารถลดปริมาณไนโตรเจนส่วนเกินร้อยละ 20-30 ของมูลสุกรและร้อยละ 12-13 ของมูลไก่ไข่ เนื่องจากไนโตรเจนในมูลสัตว์เป็นแหล่งสำคัญของการเกิดก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ที่เป็นองค์ประกอบของก๊าซเรือนกระจก ทำให้การลดปริมาณไนโตรเจนในมูลสัตว์สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 26,700 ตัน CO2 เทียบเท่า จากกิจการในประเทศไทยและ 48,000 ตัน CO2 เทียบเท่าที่เกิดจากกิจการในต่างประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน และรัสเซีย รวมทั้งสิ้นสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 74,700 ตัน CO2 เทียบเท่า
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x