เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
"ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ"
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานของความมั่นคงด้านอาหาร อีกทั้งส่งผลต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศในทุกด้าน
รวมถึงความสนใจของผู้บริโภคทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ การตกค้างของสารเคมีและยาปฏิชีวนะ ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจากการรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ แนวโน้มดังกล่าวผลักดันให้บริษัทมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ เปี่ยมคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain)
แนวทางบริหารจัดการ
การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของบริษัทเริ่มจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นำไปสู่การบริหารจัดการด้วยมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระ (Third Party) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร อีกทั้งมีการควบคุมและประกันคุณภาพ
ด้วยมาตรการเชิงรุกผ่านการประเมินความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ ควบคู่ไปกับการมีมาตรการเชิงรับด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ มาตรการเรียกคืนสินค้าการรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า และจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน อย่างเหมาะสม
Research & Development
เดินหน้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์สำหรับการบริโภคที่เปี่ยมด้วยคุณภาพหลากหลาย และสอดคล้องตามความต้องการของตลาดตลอดจนวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภคที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
Quality Control and Assurance
ควบคุมและประกันคุณภาพด้วยมาตรการเชิงรุกผ่านการประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอน การตรวจวิเคราะห์ และตรวจประเมินคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการเชิงรับด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ในทุกขั้นตอน มาตรการเรียกคืนสินค้า และการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
Labelling
สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอ โดยแสดงข้อมูลส่วนประกอบที่สำคัญ วิธีการใช้ การเก็บรักษา ส่วนประกอบที่สำคัญ และคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกสินค้าที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น
Management through International Standard
นำมาตรฐานสากลด้านคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและหน่วยงานอิสระ (Third Party) รวมทั้งมาตรฐานของกลุ่มลูกค้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร โดยผนวกเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการดำเนินงาน ตลอดจนฝึกอบรมพนักงานเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี
Customer Care
รับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้าและผู้บริโภคผ่านศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ ที่ทำหน้าที่ให้บริการครบวงจรทั้งการให้ข้อมูล การรับ ข้อร้องเรียนสินค้า และบริการ รวมถึงการรับสั่งและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
การดำเนินงาน