เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนของซีพีเอฟ กำหนดขึ้นโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวกับบริษัททั้งภายในและภายนอก เพื่อประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้หลัก 4 ประการของ GRI Standard ประกอบด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) โดยมีกระบวนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็น

บริษัทคัดเลือกประเด็นโดยพิจารณาบริบททั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ความยั่งยืน ความเสี่ยงขององค์กร ประเด็นที่มีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน แนวโน้มด้านความยั่งยืนของประเทศและโลกตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลและ Benchmarking Indices ขณะเดียวกันก็รวบรวมความคิดเห็นและมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียผ่านแบบสอบถามการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมด้วย

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ

ผู้บริหาร/หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 กลุ่ม ประเมินความสำคัญของประเด็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยพิจารณาใน 2 มิติคือ ความสำคัญต่อซีพีเอฟ (ผลกระทบของธุรกิจต่อมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสาคัญ

หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทวนสอบความครบถ้วนเบื้องต้น ควบคู่กับสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมถึงมุมมองต่อการบริหารจัดการในประเด็นที่ให้ความสนใจ ผลการประเมินจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้ขอบเขตของผลกระทบภายในและภายนอกองค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกทวนสอบและรับรองความถูกต้องของกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนตาม GRI Standard รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือของชุดข้อมูลเฉพาะอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดเตรียมช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมองข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหารายงานความยั่งยืนในปีต่อไป โดยยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และบริบทของความยั่งยืนเป็นสำคัญ

โดยสามารถดูรายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟในปี 2564 ได้ที่ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 หน้าที่ 16-17

cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x