เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดหาปลาป่นอย่างรับผิดชอบและการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน (SDGs) กับกลุ่มความร่วมมือทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

คณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย (Thai Sustainable Fisheries Roundtable: TSFR)

บริษัททำงานร่วมกับคณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย (TSFR) ในนามสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผลักดันโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาการประมง (Fishery Improvement Project: FIP) สำหรับประมงอวนลากในทะเลไทยทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการประมงในภูมิภาคอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
TFSR ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรวม 8 สมาคม ได้แก่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านนํ้าไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมกุ้งไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tsfr.in.th/)

คณะทำงานด้านการประมงอย่างยั่งยืน (Seafood Task Force)

บริษัทร่วมกับคณะทำงานด้านการประมงอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และโปร่งใส รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากอุตสาหกรรมประมงไทย โดยการสนับสนุนการทำประมงโดยใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการกวาดจับสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบติดตามเรือประมง VMS (Vessel Monitoring System) เพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: IUU Fishing)
บริษัทได้ร่วมมือกับกรมประมงในการจัดตั้งคณะทำงานด้านการประมงอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยตัวแทนชาวประมง ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของธุรกิจเรือประมงพาณิชย์ หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ในเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยพันธมิตรอุตสาหกรรม เช่น ผู้ค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลในประเทศไทย (กว่า 33 บริษัท) และองค์กรอิสระระดับสากล (กว่า 18 องค์กร) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.seafoodtaskforce.global/)

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาล แรงงานประมง จังหวัดสงขลา (The Fishermen Life Enhancement Center: FLEC)

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาล แรงงานประมง จังหวัดสงขลา (FLEC) ถูกก่อตั้งเพื่อขจัดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในเรือประมง ควบคู่ไปกับพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงและครอบครัว ด้วยการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอดจนสร้างผู้นำความคิดและอบรมให้ความรู้แก่แรงงานประมง เพื่อไม่ให้ถูกล่อลวงไปเป็นแรงงานทาส นอกจากนี้ ยังจัดพื้นที่อบรมอาชีพให้แก่สตรีและห้องเรียนรู้ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนด้วย
ซีพีเอฟร่วมกับอีก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์กรสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) ก่อตั้ง FLEC ตั้งแต่ปี 2558

Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)

บริษัทร่วมลงนามเป็นสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือ Seafood Business for Ocean Stewardship หรือ SeaBOS เพื่อความร่วมมือระดับสากลในการพิทักษ์มหาสมุทรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สู่เป้าหมายการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการผลิตอาหารทะเลคุณภาพสำหรับมนุษย์ด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน โดยมีข้อตกลงร่วมกันที่จะประยุกต์ใช้กฎระเบียบสากลตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการทำประมงที่ถูกกฎหมาย ขจัดแรงงานที่ผิดกฎหมาย พัฒนาระบบทวนสอบย้อนกลับ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลาสติก เป็นต้น ผ่านการลงทุนร่วมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
SeaBOS ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเล 10 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าตลาดอาหารทะเล 80% ของโลก ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล

Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST)

ซีพีเอฟร่วมอภิปรายในเวทีระดับสากลเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับของอาหารทะเล (GSDT) เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับแบบตลอดห่วงโซ่อุปทานของอาหารทะเล การร่วมลงนามและมีส่วนร่วมในเวทีอภิปรายดังกล่าว ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการตรวจสอบย้อนกลับของอาหารทะเลได้อย่างยั่งยืนและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

GSDT ก่อตั้งในปี 2558 โดยกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF) และ Global Food Traceability Center (GFTC) สังกัด Institute of Food Technologists (IFT) จากการเรียกร้องให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลมีกรอบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับของอาหารทะเล ในการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ตั้งแต่ปี 2555 การดำเนินการอภิปรายแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนโดยผู้เข้าร่วมซึ่งมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นหลัก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://traceability-dialogue.org/)

องค์กรสากลด้านมาตรฐานความยั่งยืนของอาหารทะเล (Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI)

บริษัทเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรสากลด้านมาตรฐานความยั่งยืนของอาหารทะเล (GSSI) ที่ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานอาหารทะเลให้มีความเท่าเทียมกัน ผ่านหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานที่มีความโปร่งใสสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ขณะเดียวกัน GSSI ยังทำหน้าที่เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้การทำงานตามแนวทางการผลิตอาหารทะเลอย่างยั่งยืน อาทิ การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสังคม และการทำประมงผิดกฎหมาย โดยการกำหนดมาตรฐานที่เท่าเทียมกันจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการดำเนินการและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพื่อขอการรับรองมาตรฐานสากลที่มีความหลากหลายของหน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้บริโภคและผู้ซื้อในต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก

GSSI เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมกว่า 90 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ourgssi.org/)

โครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหารและการบริโภคที่ยั่งยืน และสุขภาพที่ดี (Food Reform For Sustainability and Health: FReSH)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยซีพีเอฟ ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 35 บริษัทชั้นนำระดับโลก ดำเนิน “โครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหารและการบริโภคที่ยั่งยืน และสุขภาพที่ดี (Food Reform for Sustainability and Health: FReSH)” ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สุขภาพและโภชนาการ (Health and Sustainable Diet) การผลิตที่ยั่งยืน (Food Production) การบริโภคที่ยั่งยืน (Food Consumption) การสูญเสียอาหารและอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Loss and Waste) ตลอดจนการติดตามผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ (Performance and Reporting)

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) และมูลนิธิอีท (EAT Foundation) ร่วมจัดตั้งโครงการ FResH เพื่อสร้างสังคมการผลิตและการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Food-Land-Use/FReSH)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Fisheries Research And Development Institute: SFRD)

บริษัทร่วมจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน “มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายพัฒนาการประมงและดูแลทรัพยากรในท้องทะเลอย่างยั่งยืน ด้วยการ “วิจัย“ “พัฒนา” “เชื่อมโยง” และ “เติมเต็ม” ภารกิจหรือกิจกรรมของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน การจัดตั้งมูลนิธินี้เป็นการต่อยอดจาก “โครงการทะเลสะอาด” ที่มุ่งขจัดปัญหาขยะทะเลอันเป็นปัญหาระดับโลกในปัจจุบัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการฯมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบันโครงการฯมีเรือประมงเข้าร่วมแล้วมากกว่า 6,000 ลำ ทั้งนี้การจัดตั้งมูลนิธิจะต่อยอดให้โครงการฯ ให้สามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบองค์กรที่ยั่งยืน

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืนเป็นความร่วมมือของนักวิชาการประมง สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.sfrd.org/-1)

เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN)

บริษัทเข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับประเทศไทย ครอบคลุมการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสำคัญ 3 เรื่องใหญ่ คือ ธุรกิจที่ปล่อยมลพิษต่ำ ธุรกิจที่เปิดโอกาสอย่างทั่วถึง และธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ในโครงการฯ จะแบ่งออกเป็นกิจกรรมในเรื่องการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) ซึ่งบริษัทได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในด้าน Circular Economy และ Climate Change ของโครงการ

TRBN ประกอบด้วย 9 องค์กรได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม SB ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และเป็นเครือข่ายภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x