เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาใช้ในการสนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน 10 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยกภาพของบริษัท ที่จะร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขจัดความหิวโหยด้วยการส่งเสริมทักษะการผลิตอาหารและกระบวนการเรียนรู้อย่าง รอบด้านแก่เด็กและเยาวชน เพื่อโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยมีโภชนาการ และพอเพียง ควบคู่ไป กับส่งเสริมศักยภาพของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจในการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม พร้อมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อระบบ การผลิตอาหารที่ยั่งยืน

  ศึกษารายละเอียด อาหารมั่นคง และ สังคมพึ่งตน

 • ไม่หยุดนิ่งที่จะวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี และลดความเสี่ยงของ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมถึง ส่งเสริมองค์ความรู้และภาวะโภชนาการที่ดีในสังคมวงกว้าง เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างสมดุล

  ศึกษารายละเอียด อาหารมั่นคง

 • บริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการด้วยการประเมินความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำ และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ตลอดกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ น้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ

  ศึกษารายละเอียด ดินน้ำป่าคงอยู่

 • สนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาชีพแก่พนักงาน ตลอดจนสร้างเสริมอาชีพและรายได้ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้เปราะบาง บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน

  ศึกษารายละเอียด การพัฒนาและดูแลบุคลากร และ สังคมพึ่งตน

 • ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมี ประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการ บริหารจัดการที่สอดคล้องตามกฎระเบียบ มาตรฐาน CPF SHE&En และมาตรฐานสากล

  ศึกษารายละเอียด การกำกับดูแลกิจการ และ ดินน้ำป่าคงอยู่

 • บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่อาจ กระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร ด้วยการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

  ศึกษารายละเอียด ดินน้ำป่าคงอยู่

 • สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อทรัพยากรทางทะเลด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ความร่วมมือระดับโลก เพื่อยุติการประมงที่ผิดกฎหมาย และสนับสนุนแนวทางการทำประมงอย่างยั่งยืน นอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบปลาป่นจากแหล่งที่มาที่ได้รับรองมาตรฐานสากล และ การร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ และ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล

  ศึกษารายละเอียด สังคมพึ่งตน และ ดินน้ำป่าคงอยู่

 • ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรจากแหล่งที่ไม่บุกรุกทำลายป่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพตลอดจนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งในพื้นที่ รอบสถานประกอบการและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ

  ศึกษารายละเอียด สังคมพึ่งตน และ ดินน้ำป่าคงอยู่

 • ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยหลักความเป็นธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความคุ้มค่าซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนในค่านิยม พื้นฐาน 6 ประการ (CPF Way) และจริยธรรมสำหรับพนักงาน (Code of Conduct) ของบริษัท

  ศึกษารายละเอียด การกำกับดูแลกิจการ และ การพัฒนาและดูแลบุคลากร

 • สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ ไปร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

  ศึกษารายละเอียด อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดินน้ำป่าคงอยู่