เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

บริษัทเชื่อมั่นว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างรากฐานสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน อนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทคือ องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกและลบจากการดำเนินธุรกิจภายในและภายนอกองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีความถี่ในการสื่อสารแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนงานของบริษัทและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบความต้องการ มุมมองความคิดเห็น ข้อกังวล ข้อเสนอแนะ และนำมาใช้พัฒนาแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป

ในปี 2565 บริษัทได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นซึ่งครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนร่วมจัดลำดับความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ผ่านการสัมนาเชิงปฏิบัติการกับตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับมุมมองการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และนำประเด็นที่มีนัยสำคัญมาใช้ในการกำหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ด้วย


ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call) ตลอดปี
 • ประชุมรายไตรมาสกับกลุ่มนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดปี
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • สอบถามทางโทรศัพท์ email และแชท Line

ตัวอย่างของประเด็น

 • ผลการดำเนินงานและแผนงานในระยะ 3-5 ปี
 • ความเสี่ยงด้านโรคระบาดในการเลี้ยงสัตว์และการป้องกัน
 • ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ต่อผลการดำเนินงาน มาตรการของบริษัท การปรับตัวและโอกาสจากการระบาดของโรค
 • ความสามารถในการทำกำไรและเป้าหมายของธุรกิจใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ Meat Zero
 • การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

พนักงานและครอบครัว

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • CEO Town Hall อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • CPF Family Website, CPF Connect Mobile Application; CPF Facebook Page
 • E-mail, E-Newsletter, HR Communications (Clip, ประกาศ) ตลอดปี
 • การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการรายไตรมาส, ความปลอดภัย
 • ศูนย์ Labour Voice Hotline by LPN
 • แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • พูดคุย, ประชุมตลอดปี
 • การประเมินผลงานประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น

 • การพัฒนาบุคลากร
 • ความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
 • การสื่อสารภายในองค์กร
 • ความสมดุลในชีวิต

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทได้ที่บท “สิทธิมนุษยชน” และ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”


ลูกค้าและผู้บริโภค

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจประจำปี
 • ศูนย์รับข้อร้องเรียนลูกค้า (Call Center) สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ และอีเมลตลอดปี
 • การทำวิจัยความต้องการของผู้บริโภคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดปี
 • การเยี่ยมชมดูงานและการตรวจประเมินปีละ 1-2 ครั้ง

ตัวอย่างของประเด็น

 • คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • การสื่อสารข้อมูลบนฉลากสินค้า
 • นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน

คู่ค้าธุรกิจ

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • การประชุมผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ตลอดปี
 • งานสัมมนา, ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • โครงการความร่วมมือพิเศษตามความเหมาะสม
 • ตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตัวอย่างของประเด็น

 • การส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและคู่ค้าธุรกิจ
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
 • การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 • การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ,ตรวจสอบย้อนกลับได้
 • ความปลอดภัยของข้อมูล

ชุมชนและสังคม

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • รับฟังและสำรวจความคิดเห็นประจำปี
 • การเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • การลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
 • การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประจำปีและการสานเสวนา

ตัวอย่างของประเด็น

 • การมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทได้ที่ “ผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม” และ “การบริหารทรัพยากรที่เป็นเลิศ”


หน่วยงานภาครัฐ

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • ประชุมตลอดปี
 • ร่วมมือและสนับสนุนการริเริ่ม พัฒนาโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ตามความเหมาะสม
 • รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการประชุมและสัมมนาตลอดปี

ตัวอย่างของประเด็น

 • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
 • ความให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐ
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
 • การเปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อสาธารณะ

ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการประชุมและสัมมนาตลอดปี
 • การสัมภาษณ์เชิงลึกตลอดปี
 • สนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายตามความเหมาะสม

ตัวอย่างของประเด็น

 • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลา
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
 • สวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาต้านจุลชีพ
 • การดำเนินโครงการเพื่อสังคม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 • การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
 • การประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • เป้าหมาย Net Zero Carbon

สื่อมวลชน

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • สื่อสารผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดปี
 • รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดปี
 • งานแถลงข่าว, การสัมภาษณ์เดือนละ 2 ครั้ง
 • สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม

ตัวอย่างของประเด็น

 • เป้าหมายการขยายการลงทุนและการขยายธุรกิจ
 • การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
 • สวัสดิภาพสัตว์
 • การประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเนื้อจากพืช
 • การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
 • การมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
 • การส่งเสริมการเข้าถึงอาหารของเด็กและเยาวชน

cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x