เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

บริษัทเชื่อมั่นว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างรากฐานสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน อนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทคือ องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกและลบจากการดำเนินธุรกิจภายในและภายนอกองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีความถี่ในการสื่อสารแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนงานของบริษัทและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบความต้องการ มุมมองความคิดเห็น ข้อกังวล ข้อเสนอแนะ และนำมาใช้พัฒนาแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป

ในปี 2563 บริษัทได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นซึ่งครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนร่วมจัดลำดับความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ดำเนินการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการและองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับมุมมองการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และนำประเด็นที่มีนัยสำคัญมาใช้ในการกำหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ด้วย


ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • การประชุม, Conference Call, E-mail ตลอดปี
 • พาเยี่ยมชมกิจการปีละ 2 ครั้ง
 • ประชุมรายไตรมาสกับกลุ่มนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน

ตัวอย่างของประเด็น

 • ผลการดำเนินงานและแผนงานในระยะ 3-5 ปี
 • ความเสี่ยงด้านโรคระบาดในการเลี้ยงสัตว์และการป้องกัน
 • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลาผลกระทบจากการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ เช่น Plant-based Protein
 • การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทได้ที่นี่ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน” และ “อาหารมั่นคง”


พนักงานและครอบครัว

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • CEO Town Hall อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง, CEO Corner
 • Intranet, CPF Connect Mobile Application
 • E-mail, E-Newsletter, HR Communications (Clip, ประกาศ) ตลอดปี
 • การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการรายไตรมาส, ความปลอดภัย
 • ศูนย์ Labour Voice Hotline by LPN
 • แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • พูดคุย, ประชุมตลอดปี
 • การประเมินผลงานประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
 • การสื่อสารภายในองค์กร
 • การพัฒนาบุคลากร

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทได้ที่นี่ ในหัวข้อ “สังคมพึ่งตน”


ลูกค้าและผู้บริโภค

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • พบปะและประชุมรายเดือน
 • ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจประเมินปีละ 1-2 ครั้ง
 • สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจประจำปี
 • ศูนย์รับข้อร้องเรียนลูกค้า, ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ ตลอดปี
 • การทำวิจัยความต้องการของผู้บริโภคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตัวอย่างของประเด็น

 • การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
 • การสื่อสารข้อมูลบนฉลากสินค้า
 • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทได้ที่นี่ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน” “การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน” “อาหารมั่นคง”และ “สังคมพึ่งตน”


คู่ค้าธุรกิจ

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • พบปะและประชุม ตลอดปี
 • โทรศัพท์, อีเมล, Call Center ตลอดปี
 • งานสัมมนา, ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • โครงการความร่วมมือพิเศษตามความเหมาะสม
 • ตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • สำรวจความคิดเห็นประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น

 • การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • การส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและคู่ค้าธุรกิจ
 • การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 • การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทได้ที่นี่ ในหัวข้อ“การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน” “การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน” “อาหารมั่นคง”และ “สังคมพึ่งตน” และ “ดินน้ำป่าคงอยู่”


ชุมชนและสังคม

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • รับฟังและสำรวจความคิดเห็นประจำปี
 • เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • สานเสวนา, ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น

 • การมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทได้ที่นี่ ในหัวข้อ“สังคมพึ่งตน” และ “ดินน้ำป่าคงอยู่”


หน่วยงานภาครัฐ

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • ประชุมตลอดปี
 • ร่วมมือและสนับสนุนการริเริ่ม พัฒนาโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ตามความเหมาะสม
 • งานสัมมนา

ตัวอย่างของประเด็น

 • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
 • ความให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐ
 • การมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
 • การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย
 • การเป็นตัวอย่างการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทได้ที่นี่ ในหัวข้อ“อาหารมั่นคง”และ “สังคมพึ่งตน” และ “ดินน้ำป่าคงอยู่”


ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการประชุมและสัมมนาตลอดปี
 • พาเยี่ยมชมกิจการรายไตรมาศ
 • สนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายตามความเหมาะสม

ตัวอย่างของประเด็น

 • การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลา
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • สวัสดิภาพสัตว์
 • การดำเนินโครงการเพื่อสังคม
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 • บรรจุภัณฑ์

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทได้ที่นี่ ในหัวข้อ“การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน” “การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน” “อาหารมั่นคง”และ “สังคมพึ่งตน” และ “ดินน้ำป่าคงอยู่”


สื่อมวลชน

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

 • สื่อสารผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดปี
 • รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดปี
 • งานแถลงข่าว, การสัมภาษณ์เดือนละ 2 ครั้ง
 • พาเยี่ยมชมกิจการเดือนละ 1-2 ครั้ง
 • สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความเหมาะสม

ตัวอย่างของประเด็น

 • การดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล
 • ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • การสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คู่ค้าและเกษตรกร
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทได้ที่นี่ ในหัวข้อ“การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน” “การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน” “อาหารมั่นคง”และ “สังคมพึ่งตน” และ “ดินน้ำป่าคงอยู่”


cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x