เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ แนะหลัก 5 หัวใจเลี้ยงสัตว์ปลอดโรค ต้นทางอาหารปลอดภัย ส่งต่อสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค
07 มิ.ย. 2565
ซีพีเอฟ แนะหลัก 5 หัวใจเลี้ยงสัตว์ปลอดโรค ต้นทางอาหารปลอดภัย ส่งต่อสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นในการผลิตอาหารคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอ ย้ำ “5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์”  ประกอบด้วย 5 ดีได้แก่ พันธุ์ดี-อาหารดี-โรงเรือนดี-การจัดการดี-ป้องกันโรคดี บูรณาการหลักสวัสดิภาพสัตว์ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย ปลอดเชื้อ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล  เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  

 

น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการวิชาการสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความใส่ใจเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ แหล่งที่มาที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ซีพีเอฟ จึงมุ่งมั่นยกระดับห่วงโซ่การผลิตเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ “5 หัวใจการเลี้ยงสัตว์ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดำเนินงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ (smart farm) เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัย ปลอดโรค ปราศจากสารตกค้าง ได้มาตรฐาน มีส่วนร่วมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร 

 

“หลัก 5 หัวใจ ประกอบด้วย พันธุ์ดี-อาหารดี-โรงเรือนดี-การจัดการดี-ป้องกันโรคดี เป็นแนวทางที่ซีพีเอฟยึดถือเพื่อการผลิตและส่งต่ออาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างเข้มแข็ง” น.สพ.ดำเนิน กล่าว

 

5 หัวใจในการเลี้ยงสัตว์ นับเป็นหลักการพื้นฐานของการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย  

1) พันธุ์ดี หรือ การใช้พันธุ์สัตว์ที่ดี แข็งแรง ไม่มีโรค เป็นต้นทางที่สำคัญของการผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพสูง ซีพีเอฟจึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรพันธุ์สัตว์ที่ดี แข็งแรง ปลอดโรคที่สำคัญ ควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม เพื่อให้สัตว์เจริญเติบโตได้เต็มที่ตามลักษณะสายพันธุ์ เกษตรกรไม่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต 

 

2) อาหารดี โดยสัตว์ต้องได้รับอาหารที่มีคุณภาพดี อย่างเพียงพอ ซีพีเอฟจึงคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี ยังไม่หยุดวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางโภชนาการในอาหารให้กับผู้บริโภค เช่น การใช้โปรไบโอติก เพื่อเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงช่วยให้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ ยังนำวัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโอเมก้า-3 มาเพิ่มคุณค่าโภชนาการในอาหารสัตว์ เช่น เมล็ดแฟลกซ์ (flaxseed) จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ หมูชีวา และไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 

 

3) โรงเรือนดี คือการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนที่เหมาะสม มีระบบการป้องกันโรคที่ดี อย่างการเลี้ยงสุกร ในโรงเรือนระบบปิด Evaporative Cooling System หรืออีแวป ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะในการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนที่เหมาะสม ช่วยให้สัตว์มีความเป็นอยู่สบาย กินอาหารได้เต็มที่ เจริญเติบโตดี ไม่เครียด ไม่ป่วย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา  

 

4) การจัดการดี เป็นการจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์และกรมประมง เพื่อการผลิตสัตว์ที่มีมาตรฐาน ใส่ใจชุมชน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งระบบไบโอแก๊สที่ช่วยลดกลิ่นและได้ก๊าซชีวภาพที่เป็นพลังงานสะอาดมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์ม และมีการนำระบบโซลาเซลล์มาใช้ควบคู่ด้วย 

 

5) การป้องกันโรคดี ซีพีเอฟตระหนักดีว่า ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) เป็นกระบวนการที่จะช่วยปกป้องฟาร์มให้ปลอดจากโรคระบาดสัตว์และโรคระบาดคน ป้องกันสัตว์พาหะไม่ให้เข้าฟาร์ม บูรณาการระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับความปลอดภัย อาทิ ระบบสังเกตการณ์ทางไกลด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ช่วยให้สามารถดูแลสัตว์ได้ทุกที่ทุกเวลา ติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดความเสี่ยงจากคนที่ต้องเข้าไปในโรงเรือน ช่วยติดตามการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 

 

นอกจากนี้ ทุกกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ ตั้งแต่โรงงานชำแหละ โรงตัดแต่ง โรงงานแปรรูป จนถึงศูนย์กระจายสินค้า ซีพีเอฟคำนึงถึงความปลอดภัยอาหารเป็นสำคัญ มีการตรวจเชื้อและสิ่งแปลกปลอมเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และได้รับการรับรองมาตรฐานควบคุมกระบวนการผลิต เช่น ระบบประกันคุณภาพ (Good Manufacturing Practice; GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point System; HACCP) จึงเป็นการสร้างความมั่นใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทางกระบวนการผลิต./

กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพีเอฟ หนุนนโยบาย Zero ASF ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100%
30 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ หนุนนโยบาย Zero ASF ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100%

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ ยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ สร้างอาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน
03 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ ยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ สร้างอาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน
ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคไข้หวัดนก 100% ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
28 ต.ค. 2565
ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคไข้หวัดนก 100% ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
นักวิชาการซีพีเอฟ ชู “โปรไบโอติก” นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสาร
11 ต.ค. 2565
นักวิชาการซีพีเอฟ ชู “โปรไบโอติก” นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสาร
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x