เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ซีพีเอฟเล็งเห็นถึงคุณค่าและให้ความสำคัญกับความแตกต่างและความหลากหลายทางความคิด ทักษะ และประสบการณ์ของพนักงาน เพราะบริษัทเชื่อว่าความหลากหลายนั้นสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานในการขับเคลื่อนบริษัทได้อย่างยั่งยืน บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร เป้าหมายคือการปกป้องพนักงานในทุกระดับ และไม่ประนีประนอมต่อการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ อันเนื่องมาจากลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นในเรื่อง เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ความเชื่อ ศาสนา สถานะทางสังคม รสนิยมทางเพศ เพศ อายุ สรีระทางกายภาพ ความพิการหรือทุพพลภาพ ภาษาที่ใช้ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส หรือข้อมูลอื่นใดที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทยังป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดและการคุกคามในทุกรูปแบบไม่ว่าการแสดงพฤติกรรมนั้นจะมีนัยยะทางเพศหรือไม่ก็ตามซึ่งได้นำหลักการนี้ไปใช้กับพนักงานทุกระดับในการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals of the United Nations: UN SDGs) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านงานทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายแห่งความยั่งยืนในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีเป้าหมายในปี 2573 ในการผลักดันให้อัตราส่วนจำนวนและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานหญิงและชายเท่าเทียมกันในระดับตำแหน่งที่เท่ากัน ซึ่งในปี 2564 สำหรับกิจการประเทศไทยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเฉลี่ยในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันระหว่างพนักงานหญิงและพนักงานชายในระดับพนักงาน (Non-management level) หรือคิดเป็นสัดส่วน 1:1.17

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ดังนี้

  • ผู้นำต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
  • ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
  • เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง
  • ยึดหลักการไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในโอกาส อันรวมถึงการยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม

บริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (สปก.) ซึ่งเป็น กลุ่มตัวแทนของพนักงานจากทุกระดับและสายงาน เพื่อเปิดโอกาสในการเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงในด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน การร้องเรียน และการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การจัดทางม้าลายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ภายในสถานประกอบการ การจัดพื้นที่รับประทานอาหารและพักผ่อนระหว่างการทำงานภายในสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะรับข้อคิดเห็นและพิจารณาในประเด็นดังกล่าวมาปรับปรุงใช้ในองค์กร โดยในปี 2564 พนักงานของบริษัทได้รับผลประโยชน์จากการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกับตัวแทนบริษัทแล้วร้อยละ 70 ของพนักงานในกิจการประเทศไทยทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนกิจกรรม หรือให้ความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติในประเด็นของความแตกต่างด้านภาษาเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ประกาศและล่ามสำหรับแรงงานต่างชาติที่อยู่ในสถานประกอบการ

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x