เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานตลอดจนผู้รับเหมา เนื่องจากพนักงานและผู้รับเหมาเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซีพีเอฟจึงดำเนินงานภายใต้นโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานของซีพีเอฟ (CPF SHE&En Standard) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO14001, ISO45001, และ ISO50001 และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างเคร่งครัด โดยมีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและประเด็นความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในระดับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของซีพีเอฟทุกหน่วยงานโดยครอบคลุมทั้งพนักงานของซีพีเอฟและผู้รับเหมา ในระดับหน่วยงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน โดยมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน นอกจากนี้ยังรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงและอันตรายต่างๆให้สอดคล้องกับ SHE&En Standard ของหน่วยงานอีกด้วย

 • มาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • การวางแผน

 • กำหนดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ระบุและประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดแผนควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดเวลา ครอบคลุมทุกกิจกรรมในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ระบุข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน
 • กำหนดและทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนงานที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนธุรกิจ เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
 • เพิ่มขีดความสามารถและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและผู้รับเหมา ผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงรุก
 • สื่อสารและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  การดำเนินงาน

 • กำหนดระเบียบปฏิบัติ ปฏิบัติและควบคุมการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ทั้งในสถานการณ์ปกติ สถานการณ์ไม่ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

  การติดตาม ทบทวน และปรับปรุง

 • ติดตามและประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์ (Incident Fact Finding) เพื่อวิเคราะห์และนำมากำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุก รวมทั้งแบ่งปันบทเรียนที่ได้รับให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

  ความปลอดภัยในการทำงาน

  ซีพีเอฟจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยงานที่มีความเสี่ยงสูงประกอบด้วย

  นอกจากนี้ การปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงสูง งานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน และงานที่มีการกำหนดให้ต้องขออนุญาตเข้าทำงาน ก่อนปฏิบัติงานจำเป็นต้อง

  • วิเคราะห์อันตราย (Job Hazard Analysis) และกำหนดมาตรการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมและมีความรู้ความสามารถตามข้อกำหนดของ CPF SHE&En Standard
  • มีการตรวจสอบและสังเกตการความเสี่ยงในระหว่างปฏิบัติงาน
  • มีนโยบายและกระบวนการให้พนักงานและผู้รับเหมาสามารถหยุดการทำงานของผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถปฏิเสธการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมโดยที่จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการประเมินผลงาน และสามารถรายงานความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (Near Miss Report) เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

  รวมทั้งกำหนดกฏระเบียบความปลอดภัยสำหรับรถบริการรับส่งพนักงานและความปลอดภัยสำหรับหอพักพนักงานอีกด้วย

  การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

  ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับซีพีเอฟที่มีความมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนภายในองค์กรมีความตระหนักและทัศนคติที่ดีกับความปลอดภัย จนเกิดเป็นพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่สุด อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะที่ซีพีเอฟมีการจัดจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านความรู้ การศึกษาสังคม เชื้อชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

  ปัจจุบัน การดำเนินงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนี่งของ CPF SHE&En Standard โดย

  • สร้างภาวะผู้นำให้ผู้บริหารเข้าใจบทบาทหน้าที่และการเป็นตัวอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย
  • สร้างแรงจูงใจโดยมอบรางวัลแก่พนักงาน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพูดคุยความปลอดภัยก่อนเริ่มงานประจำวัน (Safety Talk) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Lesson Learned) ทั้งในระดับผู้บริหารสายธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา โดยข้อมูลจะถูกรวบรวมและใช้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอต่อคณะกรรมบริหารจัดการด้าน SHE&En เพื่อทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
  • นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการความปลอดภัย (Safety Week) การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยที่มาจากโครงการ “คิดก่อนทำ” “เพื่อนช่วยเพื่อน” และ”การสังเกตการณ์ (Behavior -Based Safety Observation)” โดยมีการติดตาม ให้คำแนะนำ และสร้างแรงจูงใจในเชิงบวก เป็นต้น

  กระบวนการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์ที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

  ซีพีเอฟมีกระบวนการรายงานสาเหตุในกรณีที่พบอุบัติการณ์ (Incident) และเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) รวมถึงกรณีที่พบสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ แก้ไข ป้องกัน และติดตามผลการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ หากเกิดอุบัติการณ์รุนแรงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ทำให้เกิดผลกระทบอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่ทำให้ 1) ธุรกิจหยุดชะงัก 2) เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่ามาก 3) มีผู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือส่งผลกระทบต่อบุคคลจำนวนมาก 4) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นวงกว้าง ซีพีเอฟกำหนดขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

  การเพิ่มขีดความสามารถพนักงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  ซีพีเอฟกำหนดหลักเกณฑ์ในการระบุความต้องการและจัดทำแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีว อนามัย (Training Matrix) ที่จำเป็นสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือตรงตามประเภทของงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในสิ่งที่อาจเป็นอันตรายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วิธีการป้องกันและควบคุมอันตรายในขณะปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยความปลอดภัย ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับปฏิบัติการ ระดับผู้บริหาร และหลักสูตร 5 อันตรายอุบัติภัยใกล้ตัว เป็นต้น

  อาชีวอนามัย

  ซีพีเอฟประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงาน (Health Risk Assessment) และกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมอันตรายจากการทำงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยใช้ระบบควบคุมทางวิศวกรรม หรือระบบการจัดการอื่นๆ เพื่อลดการสัมผัสกับอันตรายในระหว่างการทำงาน ได้แก่

  • จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีจำนวนพอเพียงกับพนักงาน
  • จัดให้มีการเฝ้าระวังทางการแพทย์ (Medical Surveillance) รวมถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ให้เหมาะสมกับเพศ อายุ และความเสี่ยงจากการทำงานแต่ละประเภท
  • จัดให้มีโปรแกรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากการทำงานโดยบุคลากรทางการแพทย์
  • จัดให้มีบริการทางการแพทย์ และการปฐมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการทำงานและลักษณะของงานตามความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องให้มั่นใจว่าการดูแลสุขภาพของพนักงานอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
  • สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือโปรแกรมการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพและสภาวะแวดล้อมในการทำงานได้ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล์ HRcommunication และเฟสบุ๊คขององค์กร และ แอพพลิเคชั่น CPF Connect
  • มีกระบวนการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคระบาด มีแนวทางและมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว เช่น โรคติดเชื้อโควิด-19 ไข้หวัดประจำฤดู
  • ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้กับพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตร

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานจึงแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกำหนดมาตรการและแผนงานในการรองรับสถานการณ์ นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดสายด่วนพิเศษให้กับพนักงานทุกคน ตอบทุกคำถามหรือข้อสงสัย เรื่อง COVID-19 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราเป็นห่วงสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานทุกคน

  การดำเนินการ
  cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
  x