เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

เพราะเชื่อว่าเมื่อใดที่พนักงานตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานที่ตนเองรับผิดชอบและเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น เมื่อนั้นจะนำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและคุณค่าร่วมให้กับสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจในสิทธิของพนักงานทุกคนและเคารพในความแตกต่างตามประกาศถ้อยแถลงการณ์เรื่องการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ (Statement on Slavery and Human Trafficking) และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท อาทิ

โดยเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะเคารพและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในขอบเขตที่เราสามารถดำเนินการหรือส่งเสริมให้ดำเนินการได้

นอกจากนี้ บริษัทได้สื่อสารและอบรมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัทแก่พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมา รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องสิทธิพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานแก่คู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักในบทบาทของตนเองในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือผ่านองค์กรกลาง (Non-Government Organizations: NGOs) ผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว ภายในสถานประกอบการของบริษัท 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา และภาษาพม่า หรือ การจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพให้แก่คู่ค้าธุรกิจ เป็นต้น

ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ Labor Voices Hotline by LPN ทั้ง 4 ภาษา (กัมพูชา อังกฤษ พม่า และไทย) ซึ่งมีช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ในภาษาพม่า 2 คู่สาย ภาษากัมพูชา 2 คู่สาย และภาษาไทย 2 คู่สาย

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x