dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ เดินหน้าแผนป้องกันโรค ASF ในสุกรเข้มแข็งด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้

9 กันยายน 2562 – บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันโรค ASF ในฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ป้องกันโรค ASF ในสุกรเข้มแข็ง เพื่อยกระดับการป้องกันโรคเพิ่มความชำนาญและปฏิบัติการอย่างแม่นยำให้กับเจ้าหน้าที่ ย้ำการเลี้ยงด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ (Bio Security) ช่วยป้องกันโรคได้ เร่งถ่ายทอดให้เกษตรกรรายย่อยเพื่อป้องกันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทย

 

น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ฟาร์มสุกรทั้งหมดของบริษัทฯเป็นการเลี้ยงด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ ซึ่งเป็นระบบการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่นเลี้ยงในระบบโรงเรือปิด ตรวจสอบแหล่งวัตถุดิบรับจากแหล่งที่ปลอดภัยเท่านั้น ควบคุมรถขนส่งเข้า-ออก ฟาร์ม (มีระบบฆ่าเชื้อ) กำหนดจุดส่งมอบสินค้าแยกจากฟาร์ม เป็นต้น ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้กับเกษตรกรในคอนแทรคฟาร์มของบริษัทฯทั่วประเทศครบทุกรายแล้ว และดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของเนื้อสุกรสู่ผู้บริโภค

 

นอกจากการเลี้ยงในระบบไบโอซีเคียวริตี้ ซีพีเอฟ ยังกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF ในสุกรสำหรับโรงงานอาหารสัตว์ไว้ 9 มาตรการ ประกอบด้วย 1. วัตถุดิบต้องรับจากแห่งที่ปลอดภัยมีแผนตรวจสอบเชื้อ ASF ในวัตถุดิบ 2.รถขนส่งวัตถุดิบมีระบบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อผ่านโรงสเปย์ ตลอดจนฆ่าเชื้อในห้องโดยสาร 3.พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบแยกจากส่วนการผลิตและคลังอาหารสำเร็จรูป 4.มีระบบควบคุมความสะอาดพื้นที่การผลิตและโกดังอาหารสำเร็จรูป

5.แยกพื้นที่ส่งมอบสินค้าของลูกค้าออกจากโกดังและพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ 6.มีระบบแยกรถขนส่งอาหารสัตว์ตามพื้นที่เสี่ยงและระบบฆ่าเชื้อก่อนรับอาหารสัตว์ 7.มีระบบตรวจสอบเคร่งครัดทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก ตลอดจนห้ามนำอาหารเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ 8.การจัดการสัตว์พาหะ นก หนู แมลง และป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะ และ

9.การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวด

 

น.สพ.ดำเนิน กล่าวว่า ซีพีเอฟ ยังได้ซ้อมแผนฉุกเฉินในฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูง โดยจำลองสถานการณ์การเกิดโรคภายในฟาร์ม ขั้นตอนการจัดการโรคอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เช่น การสวมชุดของเจ้าหน้าที่ที่รัดกุม การเคลื่อนย้ายสุกรที่เป็นโรคโดยป้องกันสารคัดแหล่งจากตัวสุกรไม่ให้ตกตามรายทางภายในฟาร์ม การจัดการเส้นทางขนย้ายสัตว์ไปยังบ่อฝัง การเผาทำลายเสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นภารกิจ รวมถึงการจัดเตรียมที่พักสำรองสำหรับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความชำนาญในการรับมือกับโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 

 

 

ซีพีเอฟ ยังร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์จังหวัด สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการฟาร์มและบริษัทผู้แทนจำหน่ายาและเวชภัณฑ์  ในการจัดอบรมและสัมมนาเกษตรกรเพิ่มความรู้ความเข้าใจการป้องกันโรค ASF ในสุกรกับเกษตรกรทั่วประเทศ จนถึงขณะนี้จัดอบรมและสัมมนาไปแล้วกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เลี้ยงสุกรหนาแน่น โดยเฉพาะจังหวังที่มีความเสี่ยงสูงมีการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด 

 

“บริษัทฯดำเนินการตามแนวทางและแผนป้องกันโรค ASF เข้มข้น ทั้งในประเทศไทยและกิจการในต่างประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้รับบริโภคเนื้อสุกรปลอดภัย” น.สพ.ดำเนินกล่าว

 

ซีพีเอฟ ยังเป็น 1 ใน 4 ผู้ส่งออกไทย ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรของรัฐบาลฮ่องกงให้ส่งออกสุกรซีกแช่เย็นไปยังฮ่องกงได้ เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนในประเทศจากปัญหาโรค ASF ตอกย้ำให้เห็นมาตรฐานระดับสากลในระบบการเลี้ยงและอาหารปลอดภัยของบริษัทอย่างยั่งยืน

กิจกรรมอื่น ๆ
24 ม.ค. 2563
สัตวแพทย์ซีพีเอฟ แนะนำเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อนรับมือภัยแล้ง

Tag:

#drought 
17 ม.ค. 2563
ยูฟาร์ม รุกตลาดจีน เปิดตัว Benja Chicken ไก่สดแช่แข็งพรีเมียม ห้างเหอหม่า-อาลีบาบา เป็นเจ้าแรกของไทย
13 ม.ค. 2563
CPF คว้ารางวัล Brand Leadership Award จากเวที World Marketing Congress ประจำปี 2019
26 ธ.ค. 2562
CPF คาดแนวโน้มรายได้ปี 63 โต 8-10% พร้อมตั้งเป้าปี 66 ยอดขายถึง 800,000 ล้านบาท