เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
21 ธ.ค. 2563
เกษตรกรเลี้ยงกุ้งประสานเสียง ตั้งการ์ดป้องกันโควิด19 รัดกุมทุกขั้นตอน ย้ำกุ้งไทยปลอดภัย ปลอดโควิด บริโภคได้อย่างมั่นใจ

นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ในระดับสูงมาโดยตลอด ด้วยความร่วมมือของ กรมประมง สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สมาคมกุ้งไทยและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนผู้ผลิตกุ้ง และเกษตรกร โดยทุกภาคส่วนเข้มงวดกับมาตรการและแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด19 อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการให้ความรู้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นต้นทางการผลิตสัตว์น้ำ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ดำเนินการอย่างเข้มข้น



"ยืนยันกุ้งไทยปลอดภัย การผลิตทุกๆขั้นตอน มีมาตรการที่เข้มงวด ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี หรือ GAP (Good Aquaculture Practice) ของกรมประมง ขณะที่ความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฟาร์ม และทีมงานจับกุ้ง มีการควบคุมการทำงาน รวมถึงการเข้าออกฟาร์มอย่างรัดกุม โดยดำเนินมาตรการป้องกันตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีความปลอดภัยในการผลิต 100% ส่วนสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร เป็นโรคที่เกิดจากคนสู่คน ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กุ้ง ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดๆ" นายบรรจง กล่าว



ด้าน นายครรชิต เหมะรักษ์ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งร่วมกันยกระดับมาตรฐานกุ้งไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการระบาดของโควิด19 เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้ยกระดับการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิดอย่างเข้มงวด ตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับแรงงานในภาคการผลิต ขณะที่กระบวนการเลี้ยงทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมของกรมประมง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบสินค้าที่จัดจำหน่ายในแหล่งจำหน่าย ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่ากุ้งไทย สด สะอาด ปลอดภัย ก่อนถึงมือผู้บริโภค



"ขอย้ำว่าในกระบวนการผลิตกุ้ง มุ่งปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิดอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว ทั้งพนักงานที่ทำงานในฟาร์ม การลงกุ้งเลี้ยง กระบวนการจับกุ้ง ไปจนถึงการขนส่งเข้าโรงงานแปรรูป ที่ทั้งหมดดำเนินการอย่างรัดกุม จนกระทั่งถึงสถานที่จำหน่าย ที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีใบรับรองว่าผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยทุกครั้ง ผู้บริโภคจึงเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์กุ้งไทยปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดโควิด และบริโภคกุ้งได้อย่างมั่นใจ" นายครรชิต กล่าว



ทั้งนี้ ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ว่า สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคโควิด19 ในสัตว์น้ำนั้น ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการตรวจพบโรคโควิด19 ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่เคยมีรายงานการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันนี้ อาทิ SAR CoV2 และ MERS ในสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมาก่อน จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำ ด้วยการเลือกรับประทานสัตว์น้ำที่สด สะอาด และปรุงสุกใหม่เสมอ เพื่อความปลอดภัย สอดคล้องกับ คำแนะนำของ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ที่ระบุว่ามีโอกาสน้อยที่อาหารจะปนเปื้อนเชื้อโควิด19 จากข้อมูลตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนก็แนะนำให้รับประทานอาหารสุกร้อน ล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัย./



ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/461177

กิจกรรมอื่น ๆ
01 มิ.ย. 2564
"ซีพี เวียดนาม" สานภารกิจ สู่ "ครัวของโลก" นวัตกรรมห่วงโซ่ผลิตทางการเกษตรเวียดนาม
31 มี.ค. 2564
เนื้อแปรรูปไม่ใช่ผู้ร้าย เพียงรู้และเข้าใจ บริโภคอย่างปลอดภัย
09 ก.พ. 2564
กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดโควิด แนะเลือกซื้อแหล่งมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" เน้นทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น
29 ม.ค. 2564
เนื้อสัตว์ปรุงสุกทานได้ปลอดภัย ย้ำ!! อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่โควิด-19
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x