เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
04 ม.ค. 2564
เนื้อสัตว์-อาหารทะเลไทย สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน GMP-GAP

อุบัติการณ์โรคระบาดในปี 2563 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในคนและในสัตว์ เช่น โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ระบาดในคน ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคนี้ รอบใหม่ มาไว กระจายไว กลายพันธุ์ไว แต่อาจไม่จบไว ตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่ประเมินสถานการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า อาจกินเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน เท่าๆกับ รอบแรก ขณะที่โรคระบาดในสัตว์ เช่น แอฟริกาสไวน์ฟีเว่อร์ และโรค PRRS หรือ เพิร์ส ที่เกิดในสุกรและแม้ทั้งสองโรคนี้จะไม่ติดต่อสู่คน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารของประชาชนพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปสู่การกินเพื่อสุขภาพ เลือกสรรอาหารปลอดภัยจากแหล่งต้นทาง และบริษัทผู้ผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลนอกจากกำหนดมาตรการปัองกันโรคที่เคร่งครัดแล้ว ภาครัฐ หน่วยงานสาธารณสุข นักโภชนาการ และภาคเอกชน ยังต้องร่วมมือกันเรียกความมั่นใจของผู้บริโภค ในการบริโภคเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู ไข่ และอาหารทะเล เช่น กุ้ง ปู ปลา ว่าเป็นอาหารที่บริโภคได้อย่างปลอดภัย มาจากการผลิตซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย กรมปศุสัตว์ ทั้งมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัย หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) และ มาตรฐานภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP (Good Aquaculture Practice) ของกรมประมง โดยผู้บริโภคควรนำไปทำความสะอาดก่อนปรุงอาหารทุกครั้ง และปรุงสุกตามหลักสุขอนามัย สำหรับบริษัทอาหารชั้นนำของไทยต่างให้ความสำคัญกับการผลิตตามมาตรฐานสากลและใช้เป็นมาตรฐานการผลิตเดียวกัน (Single Standard) เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร สำหรับผู้บริโภคในประเทศและผลิตภัณฑ์ส่งออกไปต่างประเทศ ที่มีกระบวนการผลิตที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ หนึ่งในผู้ผลิตอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกทั้งกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่ทั้งธุรกิจสัตว์บกและธุรกิจสัตว์น้ำ โดยฟาร์มสุกร ไก่ ไก่ไข่ และกระบวนการผลิตได้การรับรองมาตรฐาน GMP และ มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร หรือ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ตลอดจนนำแนวปฏิบัติสวัสดิภาพสัตว์สากล “หลักอิสระ 5 ประการ” มาประยุกต์ใช้ในฟาร์มเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและแสดงออกตามพฤติกรรมตามธรรมชาติ ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ ตามแนวทาง “สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ One Health ซึ่งเป็นการรวมแนวทางการปฏิบัติสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนำสู่การมีสุขภาพที่ดีโดยองค์รวมนอกจากนี้ ฟาร์มปศุสัตว์ของบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการให้ช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ด้วยการติดตั้ง ไบโอก๊าซ โซล่าร์ฟาร์ม เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ขณะที่ฟาร์มไก่เนื้อ ไก่ไข่และเป็ด มีการเฝ้าติดตามและสังเกตอาการป่วยเบื้องต้นและพฤติกรรมของสัตว์ตลอดเวลาด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ Real-Time เพื่อทำการรักษาและแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของบริษัทฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตทั้งตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลกในส่วนของธุรกิจสัตว์น้ำ มีการคิดค้นนวัตกรรม 3 สะอาด ที่เน้นความสะอาดของพันธุ์ บ่อ และน้ำ เพื่อป้องกันโรค และนำระบบไบโอฟลอค (Bio-Floc) ซึ่งเป็นการเติมจุลินทรีย์ที่สามารถบำบัดสารละลายไนโตรเจนที่เกิดจากของเสียที่กุ้งขับถ่าย เทคโนโลยีระบบกรองน้ำทันสมัย (Ultra Filtration) มาใช้กรองน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้เลี้ยงกุ้งมากกว่า 90% ควบคู่ไปกับการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม (Biosecurity Farm) จากวัตถุดิบต้นทางที่สด สะอาด ปลอดภัย สู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลก เพื่อลดการสัมผัสมือให้น้อยที่สุด ส่งผลให้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ ซีพี สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ที่สำคัญผู้บริโภคควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และนักโภชนการในการปรุงเนื้อสัตว์ทุกชนิดให้สุก ไม่รับประทานอาหารดิบหรือไม่สุก เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรคแม้รัฐบาลจะยังไม่มีประกาศปิดประเทศ (lockdown) เหมือนรอบแรก แต่การระบาดครั้งใหม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อย ทำให้ทั่วโลกยังไม่สามารถก้าวข้ามคำว่า “เศรษฐกิจตกต่ำ” ได้ และยังคงต้องเดินหน้าอย่างเข้มแข็งตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ “ล็อกดาวน์” ตัวเอง ไว้กับหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ กินร้อน ช้อนกลาง อาหารปรุงสุก ออกนอกบ้านสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ หลีกเลี่ยงโคจรไปในแหล่งชุมชนที่มีคนจำนวนมาก เหล่านี้เป็นต้น  เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไทยรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน./

กิจกรรมอื่น ๆ
01 มิ.ย. 2564
"ซีพี เวียดนาม" สานภารกิจ สู่ "ครัวของโลก" นวัตกรรมห่วงโซ่ผลิตทางการเกษตรเวียดนาม
31 มี.ค. 2564
เนื้อแปรรูปไม่ใช่ผู้ร้าย เพียงรู้และเข้าใจ บริโภคอย่างปลอดภัย
09 ก.พ. 2564
กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดโควิด แนะเลือกซื้อแหล่งมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" เน้นทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น
29 ม.ค. 2564
เนื้อสัตว์ปรุงสุกทานได้ปลอดภัย ย้ำ!! อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่โควิด-19
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x