เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
การติดตามการบริหารงานของคู่ค้าธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ ของบริษัทฯ ดำเนินการผ่านกระบวนการตรวจประเมินโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก และ/หรือ หน่วยงานภายใน โดยผู้ตรวจประเมินจะออกรายงานขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Report: CAR) และกำหนดให้คู่ค้าธุรกิจส่งแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน (Corrective Action Plan: CAP) หากพบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย รวมถึงนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ ของบริษัท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทได้กำหนดจัดงานประจำปี ประกอบด้วย

CPF Supply Chain Sustainability Focus Group เพื่อสื่อสารประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญจากผลการตรวจประเมินแก่คู่ค้าธุรกิจและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นระหว่างกัน

CPF Capacity Building for Partnership เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน พร้อมพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x