เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

บริษัทตระหนักดีว่าการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน นำมาซึ่งโอกาสและความรับผิดชอบของบริษัทในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ด้วยธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และการใช้วัตถุดิบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ” ในปี 2557 และดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2558

ด้วยตระหนักถึงการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงยึดมั่นในการคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจใหม่ และตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจที่มีนัยต่อความเสี่ยงของธุรกิจ มูลค่าการซื้อของบริษัท ความจำเป็นของวัตถุดิบต่อการผลิตสินค้า และคู่ค้าธุรกิจที่ไม่สามารถทดแทนได้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยการประเมินจะพิจารณาการจัดการด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ซีพีเอฟได้ใช้แบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนสำหรับคู่ค้าธุรกิจที่รวมหลักการ 4P ของนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจ เพื่อบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดหาวัตถุดิบของซีพีเอฟ โดยบริษัทได้ให้คู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองในกิจการประเทศไทยประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนด้วยตนเองแล้วร้อยละ 100 ในปี 2561-2564 ตามเป้าหมายที่จะให้ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกิจการประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคู่ค้าในกลุ่มวัตถุดิบหลัก (วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์) และกลุ่มวัตถุดิบรอง (เครื่องปรุงและบรรจุภัณฑ์) ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนด้วยตนเองสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ภายในปี 2564 และได้ดำเนินการประเมินและทบทวนครบทุกกลุ่มวัตถุดิบของคู่ค้าธุรกิจในกิจการประเทศไทย เวียดนาม และจีน แล้วร้อยละ 100 ทั้งนี้ ซีพีเอฟมีแผนขยาย การประเมินความเสี่ยงไปยังคู่ค้าธุรกิจในกิจการต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้นในปี 2565

สามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซอุปทานอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ หรือ CPF Supply Chain ESG Management Approach ได้ที่นี่

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x