เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้างรากฐานสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือ องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทยินดีรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่หลากหลาย และนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงความคาดหวังและความต้องการ ก่อนที่จะตอบสนองด้วยแนวทางที่สามารถบริหารจัดการประเด็นที่มีความสำคัญทั้งต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยความถี่ของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไปขึ้นกับแผนงานของบริษัทและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบความต้องการ มุมมองความคิดเห็น ข้อกังวล ตลอดจนข้อเสนอแนะ อันจะนำมาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป
การดำเนินการ