staff login dowjones
 • ซีพีเอฟ มีการดำเนินกิจการครอบคลุม
  “12 ประเทศ” ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย
  ยังประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศ
  ใน 5 ทวีปทั่วโลก

 • ผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟจำหน่ายไปยัง
  ประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศ
  ใน 5 ทวีปทั่วโลก ครอบคลุม
  ประชากรโลกกว่า 3 พันล้านคน

 • ทุ่มเทและสร้างสรรค์
  ธุรกิจอาหารครบวงจร

 • เริ่มต้นด้วยคุณภาพและความใส่ใจ
  เพื่อสรรสร้างสินค้าปลอดภัย
  ให้ทุกช่วงชีวิต

 • สร้างความหลากหลายเพื่อตอบสนอง
  ทุกความต้องการจากทั่วทุกมุมโลก

 • มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน
  ด้วยความใส่ใจและแบ่งปัน