เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ความต้องการด้านอาหารที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลให้ “มาตรฐานการผลิตอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร” ได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยผู้บริโภคและองค์กรภาคประชาสังคมต่างคาดหวังบทบาทของผู้ประกอบการในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาดินเสื่อมโทรม การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ การบุกรุกทำลายป่าในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารที่ผู้ประกอบการมีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การส่งเสริมมาตรฐานการผลิตอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารที่ยาวและซับซ้อนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นร่วมกัน (Shared Commitment) และเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Networks) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางบริหารจัดการ

นโยบายและการดำเนินธุรกิจ แบ่งปันแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนผ่านนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ
การประเมินความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจดำเนินการประเมินตนเองด้านความยั่งยืน
การตรวจประเมิน ตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลัก และพัฒนาขีดความสามารถของคู่ค้าให้เติบโตอย่างรับผิดชอบและยกระดับห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน
การพัฒนาขีดความสามารถร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการนำเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
การติดตามและทบทวน ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย พร้อมทั้งทบทวนแนวทาง การบริหารจัดการเพื่อโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่น :

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

เป้าหมาย :

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบหลัก ได้แก่ วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ และกลุ่มวัตถุดิบรอง ได้แก่ เครื่องปรุงและบรรจุภัณฑ์ ได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน ภายในปี 2563

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 :

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบหลัก ได้แก่ วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ และกลุ่มวัตถุดิบรอง ได้แก่ เครื่องปรุงและบรรจุภัณฑ์ ได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x