dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

เพราะเชื่อว่าเมื่อใดที่พนักงานตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานที่ตนเองรับผิดชอบและเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น เมื่อนั้นจะนำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและคุณค่าร่วมให้กับสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค พร้อมส่งเสริมโอกาสในการคิดสร้างสรรค์และการเคารพในความแตกต่าง
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มุ่งมั่นบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายจ้างงานและการบริหารแรงงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International labour Organization: ILO)
บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้ง “ศูนย์ Labour Voices by LPN” ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัททุกคน ทุกระดับ และทุกเชื้อชาติทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านองค์กรกลาง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานนอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ยังมีการฝึกอบรม ให้ความรู้กับแรงงานในประเด็นสิทธิของแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านแรงงานได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง
บริษัทเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการนำความคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างของบุคลากร มาเป็นพลังสำคัญในการต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างสรรค์นวัตกรรม และส่งเสริมผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่สนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลายภายในอค์กร เช่น นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง นโยบายด้านการจ้างและการบริหารแรงงาน และ นโยบายเรื่องการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด เพื่อป้องกันและคุ้มครองพนักงานทุกระดับไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ อันมีสาเหตุมาจากเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส และไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน บริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ดังนี้
  • - ผู้นำต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
  • - ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
  • - เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง
  • - ไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในโอกาสยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนกิจกรรม หรือให้ความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติในประเด็นของความแตกต่างด้านภาษาเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ประกาศและล่ามสำหรับแรงงานต่างชาติที่อยู่ในสถานประกอบการ ขณะเดียวกัน สถานประกอบการบางแห่งยังเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเพื่อเสนอแนะในมุมมองของแรงงานต่างชาติด้วย
สื่อสารเชื่อมสัมพันธ์พนักงาน
บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารและความสัมพันธ์อันดีว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างความสุขในการทำงาน อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานพูดถึงองค์กรในเชิงบวก (Say) ตั้งใจทำงานและอยู่กับองค์กรนานขึ้น (Stay) ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง (Strive) จึงได้ออกแบบและพัฒนาให้การสื่อสารและโครงการความคิดริเริ่มต่างๆ สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเชื่อมโยงพนักงานให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา